Български English

Събитие към гражданско наблюдение

На 18.12.2007година се проведе медийна пресконференция, на която присъстваха,
представители на различни медии, шефът на ОДП гр.Бургас комисар Павлин Димитров,
комисар Костадин Цоцомански – началник отдел “Охрана обществен ред,
противодействие на престъпността и превенция”, главен инспектор Жельо Танев – служител
в отдел ООРППП и координатор от страна на полицията, Дияна Видева – председател
на Асоциация “Деметра” и Росица Райкова регионален координатор по проекта за гр.Бургас.
На конференцията беше представен проекта “Гражданско наблюдение в РПУ в гр. Бургас”,
статистика за извършените наблюдения, констатираните нарушения и предприетите
мерки за тяхното отстраняване.

[nggallery id=2]

Предотвратяване настаняването в институции чрез предотвратяване на иновативни социални и образователни услуги за деца в риск от 7 до 18 години

ПРОЕКТ

 • Превенция на институционализацията, чрезпредлагане на иновативни
  социални и
  образователни услуги за деца в риск/7-18г./
 • Договор: BG 2004/016-711.01.02-1.15
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА:
 • Проектът цели да предотврати настаняване на деца в институции чрез
  превантивни социални и образователни иновативни услуги за деца в риск
  на територията на община Бургас.
 • Основната цел е пряко свързана с програмата на ФАР да се повиши
  благосъстоянието и укрепването на системата за деца и
  деинституциализация на същите,чрез предоставяне на услуги в общноста.
 • Специфични задачи на проекта: превенция на изоставане,
  малтретиране или настаняване в други институции на деца в риск;
  предотвратяване на социално неадаптивно и травматично поведение: от
  там намаляване риска от социална и трудова експлоатация; повишаване
  уменията на децата в риск за мениджмънт на свободното време; помощ на
  родителите за повишаване на капацитета на тяхната отговорност;
  междуинституционално сътрудничество.
 • За целта са изградени Кризисен и Информационно-обучителен центар за
  предоставяне на иновативни услуги в общността за деца р риск.
 • В кризисния център се предлагат:
  – социална и психическа подкрепа на деца в риск и техните семейства;
 • – програма”Родителска компетентнос”;
 • – кризисно настаняване на деце в риск;
 • – работа на терен в ромската общност;
 • В Кризисния център работят следните специалисти:
 • – социални работници;
 • – юрист;
 • – фамилен терапевт;
 • Бенефициенти по проекта са: професионалисти и институции,
  работещи и предоставящи услуги за деца сриск, неправителствени
  организации в града и региона,ромската общност, родители на деца от
  целевата група и студенти доброволци.
 • В Информационно-обучителния център се предлагат:
 • – тренинги за повишаване на мотивацията и асертивността на
  профисионалистите в училищата;
 • – провеждане на информационни кампании в училищата за превемция на
  насилието, трудовата експлоатация, сексуалната злоупотреба;
  професионално обучение на младежи в риск чрез провеждане на
  образователен модул.
 • – “Промоция на здравето” – развитие на модел за междуинституционално
  сътрудничество чрез изграждане на профисионални мрежи в помощ на
  пострадалите.

Брошури

Кризистен Център – преди и след ремонт

[nggallery id=1]

25 years Association Demetra

News and Events