Български English

Политики лични данни

Сдружение „Асоциация Деметра“ – гр.Бургас е юридическо лице с нестопанска цел,
регистрирана в Бургаски Окръжен съд на 18.11.1997 година ( с последващи
пререгистрации през 2002, 2008, 2008, 2010 и 2013 година) по ЗЮЛНЦ. Вписано е в
регистъра към Министерство на правосъдието като Сдружение с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност. Адресът на регистрация е гр. Бургас, ул.
“Шейново” 102а. От създаването си организацията работи по проблемите на домашното
насилие и насилието основано на полов признак. През годините асоциацията активно
участва в лобирането и промените за закона за защита от домашно насилие, неговото
прилагане, осъществява програми за обучение на специалисти, работещи в това
направление / полицаи, прокурори, съдии, социални работници и др./. От 1997г. от
създаването си до днес организацията предоставя услуги за жертвите на домашно насилие,
чрез консултиране, процесуално представителство в съда и др.

Към настоящия момент асоциацията предоставя следните социални услуги:

 • Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от домашно
  насилие – гр.Бургас;
 • Кризисен център за деца и лица, жертва на насилие – гр.Бургас;
 • Кризисен център за деца, жертва на насилие – гр.Средец;
 • Център за превенция на насилието и престъпността – гр.Бургас;
 • Приют за временно настаняване и център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора в гр.Бургас;
 • Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ – гр.Бургас;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи – гр.Пловдив
 • Приемна за жертви на домашно насилие в УМБАЛСМ Пирогов – гр.София
 • Център за индивидуално психологични консултации и групови програми – гр.София

Сдружение „Асоциация Деметра“ притежава удостоверение № 0022418 / 26.09.2008г.
за администратор на лични данни от Комисията за защита на лични данни на Република
България.
Във всички по-горе изброени социални услуги се поддържат регистри с лични данни,
съобразени с изискванията на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, Закона за
социално подпомагане и правилника за приложението му и подзаконовите нормативни
актове, регламентиращи предоставянето на социалните услуги.
Целите на обработването на лични данни са основно за предоставянето на качествени
социални услуги на клиентите. Същите се съхраняват съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.
Политиката на организацията е лични данни да не се предоставят на трети лица освен
на държавни институции и то в случаите, когато това е законово регулирано.
Разработена е процедура, която изисква писмено съгласие на клиентите за обработване
на лични данни. На същите предварително им се разясняват целите на обработване на
личните им данни, срока за съхранение и начина за заличаването им.По същия начин е налична и процедура за заличаване на лични данни по желание на
клиента.

25 years Association Demetra

News and Events