Български English

Събития

проект „Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13-18 години “.

http://www.ngogrants.bgEEA_Grants_JPG_4642_1

 

„Проектът  „Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата сред младите хора  на възраст 13-18  години “се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Асоциация “Деметра” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

 

 

Проект “ Насърчаване на доброволческите действия и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията , ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13-18 години“ гр. Бургас.
През месеците октомври и ноември стартира изграждането на сътрудничество с училища на територията на регион Бургас. Бяха подписани споразумения с РИО на МОН , както и с директорите на 5 училища от Бургас и 5 училища от Бургаския регион. Проекта предвижда изграждане на “Клубове по човешки права”, които ще бъдат сформирани на територията на училищата, след подписване на споразуменията с Директорите. Те ще включват 6 ученика и 2-ма възрастни/преподаватели или педагогически съветници/ В рамките на Клубовете и дейностите по проекта, те ще бъдат обучени по теми, възпитаващи демократичните ценности в младите хора и насърчаващи доброволческата дейност. Методиката е по модела „ връстници , обучават връстници“ и включва обучение по шест различни теми:
1. „Метода връстници обучават връстници и ролята на ментора / възрастният/ в клуба „
2. „Основни човешки права „
3. „Дискриминация и ксенофобия“
4. „Насилие и дискриминация основана на пола“
5. „Реч на омразата „
6. „Доброволчески дейности и инициативи и как да привлечем съмишленици“
След като клубовете и участниците в тях бъдат обучени по темата и методиката, те ще проведат тестова кампания и ще представят темите сред своите връстници и съученици.

По проект: „Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13-18 години “

 

logo1logodemetra

По Проект: „Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13-18 години “с договор: 38/19.07.2013 финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. изпълняван от Асоциация „Деметра“ гр.Бургас

 

По проект: „Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13-18 години “с договор: 38/19.07.2013 финансиран в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г изпълняван от Асоциация „Деметра“ гр.Бургас, през месец октомври 2013г.  се подписа споразумение за сътрудничество между РИО на МОН град Бургас и Асоциация „Деметра“. Споразумението урежда отношенията на сътрудничество и взаимодействие в рамките на изпълнение на проекта.

 

За контакти:

Таня Шопова,

PR/Специалист връзки с обществеността

към Сдружение Асоциация „Деметра

тел: 056/815618,

Мобилен:0888 22 93 62

Адрес: Бургас 8000, ул. Шейново 102А

Email: demetra@unacs.bg

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Асоциация “Деметра” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.“

25 years Association Demetra

News and Events