Български English

Мисия

 • разработване и прилагане на стратегии и практики в областта на социалните дейности, в областта на равенство на половете, интеграция на малцинствени етноси, политики за млади хора;
 • разработване и реализиране на проекти за групи в неравностойно положение;
 • разработване и прилагане на програми за професионално образование;
 • организиране на обучения за развитие на капацитета на членовете си;
 • изграждане на партньорства, обмен на информация и участие в национални и международни мрежи за съвместна работа;
 • предлагане на програми и консултантски услуги- социални, психологически, юридически, педагогически и др. услуги;
 • осигуряване на пространство, където жените преживели насилие могат да получат емоционална помощ от която се нуждаят;
 • създаване на контакти с държавните институции, органите на местно самоуправление, бизнеса и академичните звена, както и с международни организации и донорски програми, подкрепящи дейността на НПО;
 • застъпничество за граждански права;
 • мотивиране и активно включване в обществения живот на хора или групи от хора, маргинализирани вследствие на различия от социален, културен, религиозен или здравословен характер.

Стратегически цели

 • Подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура и спорт на базата на установени приоритети и нужди;
 • Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики;
 • Работи за приобщаване към обществото на младежи, възрастни и семейства в неравностойно положение;
 • Идентифициране, защита и лобиране за изработване и прилагане на политики за младите хора;
 • Повишаване качеството на професионалното образование и квалификация за различни групи професионалисти;
 • Подпомагане процеса на интеграция на малцинствени общности в българското общество;
 • Постигане на равенство на половете, като основна и неделима част от икономическото, социално и демократично развитие; постигане на икономическо равенство между мъжете и жените – елиминиране на различията в заплащането между половете; развиване на предприемачество за жени; развиване на политики за социална защита срещу бедността; преборване с множествената дискриминация; постигане на баланс и съвместяване на работата с личния и семеен живот – гъвкава заетост за мъжете и жените; повишаване на качеството на услугите от грижи за всички възрастови групи; постигане на баланс между мъже и жени в грижите за децата и другите зависими членове на семействата; повишаване равното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения – насърчаване участието на жените в политиката, в бизнеса, в науките и технологиите; елиминиране на насилието основано на пола – домашно насилие, трафик на жени, сексуално насилие на работното място; елиминиране на джендър стереотипите в обществото в образование, култура, трудов пазар, медии.
25 години Асоциация Деметра

Новини и събития