Български English

Годишен отчет на Асоциация Деметра 2013 г.

Association “Demetra”

102А Sheinovo str. Bourgas Bulgaria

tel./fax +359 56 81 56 18 ;

e- mail: demetra@unacs.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СДРУЖЕНИЕ

 

„АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА”

 

ЗА 2012 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бургас, 2013г.

 

 

 

 

 

 

І. ВИЗИЯ, МИСИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ                                                                                    

Визия

Асоциация „Деметра” е регистрирана в Бургаски Окръжен съд през 1997 година като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ. Адреса на регистрация е гр. Бургас ул. “Шейново” 102А. Асоциацията се управлява от трима членове, с председател Ана Димитрова Буриева – сьгласно устав от 2010 г. Асоциацията е регистрирана на 18.11.1997 година, с последващи пререгистрации през 2002, 2007, 2008 и 2010 год.

Мисия

–   разработване и прилагане на стратегии и практики в областта на социалните дейности, в областта на равенство на половете, интеграция на малцинствени етноси, политики за млади хора;

–   разработване и реализиране на проекти за групи в неравностойно положение;

–   разработване и прилагане на програми за професионално образование;

–   организиране на обучения за развитие на капацитета на членовете си;

–   изграждане на партньорства, обмен на информация и участие в национални и международни мрежи за съвместна работа;

–   предлагане на програми и консултантски услуги- социални,

психологически, юридически, педагогически и др. услуги;

–   осигуряване на пространство, където жените преживели насилие могат

да получат емоционална помощ от която се нуждаят;

–   създаване на контакти с държавните институции, органите на местно

самоуправление, бизнеса и академичните звена, както и с международни организации и донорски програми, подкрепящи дейността на НПО;

 • застъпничество за граждански права;
 • мотивиране и активно включване в обществения живот на хора или

групи от хора, маргинализирани вследствие на различия от социален, културен, религиозен или здравословен характер.

 

Стратегически цели

Подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура и спорт на базата на установени приоритети и нужди; Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики; Работи за приобщаване към обществото на младежи, възрастни и семейства

в неравностойно положение; Идентифициране, защита и лобиране за изработване и прилагане на политики за младите хора; Повишаване качеството на професионалното образование и квалификация за различни групи професионалисти; Подпомагане процеса на интеграция на малцинствени общности в българското общество; Постигане на равенство на половете, като основна и неделима част от икономическото, социално и демократично развитие; постигане на икономическо равенство между мъжете и жените – елиминиране на различията в заплащането между половете; развиване на предприемачество за жени; развиване на политики за социална защита срещу бедността; преборване с множествената дискриминация; постигане на баланс и съвместяване на работата с личния и семеен живот – гъвкава заетост за мъжете и жените; повишаване на качеството на услугите от грижи за всички възрастови групи; постигане на баланс между мъже и жени в грижите за децата и другите зависими членове на семействата; повишаване равното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения – насърчаване участието на жените в политиката, в бизнеса, в науките и технологиите; елиминиране на насилието основано на пола – домашно насилие, трафик на жени, сексуално насилие на работното място; елиминиране на джендър стереотипите в обществото в образование, култура, трудов пазар, медии.

 

 1. II. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

 

Проект I: “Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа”

 

Финансиран от: OAK Foundation Швейцария и Velux FND

Продължителност: 3 години/ 01.07.2010 до 30.06.2013 г/ Настоящия отчет обхваща периода от месец януари 2012г. до м. Декември 2012 г.

Изпълнител: Екип на Асоциация „Деметра”

Целева група:

– Дом за социална услуга на деца в общността”А. Г. Коджакафалията” – 10 деца

– Център за настаняване от семеен тип „Ронкали” – 6 деца

– Защитено жилище за хора в риск гр. Бургас – 15 младежи

– младежи от преходно жилище към Асоциация „Деметра” – 3 девойки

– Център за настняване от семеен тип към Община Бургас – кв. Славейков – 2 деца

Професионалисти – социални работници и възпитатели от институциите, педагогически съветници, психолози;

Цел на проекта:Основната цел на проектa е улесняване на психологичната интеграция на деца от институции, чрез повишаване на възможностите за професионална и социална реализация и подготовката на младежите за преход към самостоятелен живот извън институцията.

Дейности по проекта: Дейностите по проекта са насочени към повишаване на образователното ниво и професионалната подготовка, съобразно индивидуалните нужди на децата и предвиждат обучения за развиване на отговорно поведение и „умения за живот”, с цел улесняване социалната интеграция и професионалната реализация на децата, напускащи тези институции. След успешно завършване на професионалните курсове, проведени от лицензирана към НАПОО организация, децата и младежите ще получат удостоверения и сертификати, необходими за бъдещата им професионална реализация. С организиране на информационни срещи с представители на местната власт, МВР, дирекция”Социално подпомагане, Бюро по труда, Здравно осигурителна каса ще се повиши информираността на децата и младежите по административни и правни въпроси, необходими им при прехода към самостоятелен живот. В апартамент под наем „Преходно жилище” се подпомага прехода към самостоятелен живот на три млади момичета, бивши възпитаници на ДОВДЛРГ „А.Г. Коджакафалията”.

Предлага се професилнална помощ на социалните работници и на възпитателите, които работят с децата и младежите, включени в проекта.

След проведените обучения за развиване на специални умения, завършени курсове по професии младежите получават подкрепа за търсене и намиране на работа. В края на проекта ще се издадат 2 наръчника – помагало ”Старт в живота” – пътеводител за младежи и Наръчник на ментора – помагало за специалисти. На заключителна конференция с участието на партньорите по проекта, организации и институции от града и медиите ще се обобщят резултатите от проекта.

Екип: Ръководител – 1, технически сътрудник, счетоводител, ментори – 4, социален работник – 1, Психолог – 1.

 

 

 

 

 

Проект II: Повишаване капацитета на граничните общини с цел предоставяне на социални услуги и прилагане на европейски политики в социалната сфера” Финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустроиството по програма IPA Cross-Border Program

 

Продължителност на проекта: от 01.07.2011. до 15.04.2013

Финансиран от: Министерство на регионалното развитие и благоустроиството Програма ТГС България – Турция.

Изпълнител: Водеща организация Асоциация „Деметра” и партньори Община Созопол и Община Алполлу Турция.

Цел на проекта: Проекта има за цел изграждане на нови социални услуги в общността на територията на Община Созопол и Община Алполу. В двата гранични града ще бъдат изградени и оборудвани две сгради за предоставяне на съответните социални услуги – Дневен център за деца с увреждания в гр.Черноморец и Център за възрастни хора с увреждания в Община Алпулу.

Проекта включва 13 дейности – реконструкция и оборудване на сградите, в които ще се предоставя социалната услуга, публични и информационни кампании и обучение на специалистите, които ще предоставят социалните услуги. Двете общини ще изработят обща стратегия, която ще съдържа оценка на социалните услуги, които се предоставят в момента в двете общини, оценка на потребностите на целевата група и законодателната рамка в двете страни. Общата стратегия ще съдържа и разработени бъдещи социални услуги, които да бъдат развити в двете общини, а също така и оценка на капацитета за тяхното предоставяне. Стратегията ще бъде налична и в електронна версия.

По проекта се предвиждат международни срещи и обмяна на опит между двете държави.

Екип: Координатор – 1 социален експерт- 1 счетоводител – 1

 

Проект III: „Утвърждаване и разпространяване на добри практики за защита и рехабилитация на жертви на домашно насилие и специализирани програми за извършители, чрез ефективно консултиране и междуинституционален обмен”

Продължителност на проекта: 12 месеца – от демеври 2012 до декември 2013г.

Изпълнител: Водеща организация Асоциация „Деметра”

Финансиран от: Министерство на правосъдието

Цел на проекта: Проекта има за цел

-Повишаване качеството на услугите за пострадалите и услуги за извършителите, чрез предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа за жертвите и специализирана програма за насилници

-Създаване на последователен философски подход с централен принцип сигурността на жертвата, чрез междуинституционален обмен и съвместни координирани действия

-Повишаване капацитета на професионалисти и представители на институциите, чрез обмен на добри практики по приложение на ЗЗДН

Проекта включва 9 дейности:

Дейност 1: Индивидуално психосоциално консултиране на лица и семейства пострадали от насилие

Дейност 2:   Социално консултиране и посредничество със социалните системи

Дейност 3: Юридическо консултиране и правна помощ за пострадали от домашно насилие

Дейност 4:   Специализирана програма за извършители на домашно насилие

Дейност 5: Психологическо консултиране и психологична рехабилитация за пострадали от домашно насилие

Дейност 6: Предоставяне на ежеседмични супервизии за специалисти работещи със случаи на домашно насилие

Дейност 7: Ежемесечни срещи за мултидисциплинарно взаимодействие с ключови специалисти и представители на институции отговорни за прилагане на ЗЗДН

Дейност 8: Семинари за обмен на добри практики между специалисти от различни служби, работещи по случаи на домашно насилие

Дейност 9: Заключителна конференция за представяне на резултатите от обмена на добри практики и резултатите от проекта

 

Прокет: IV: Yes!In Action 2

Продължителност: от март 2012 до август 2012

Целева група: Младежи на възраст 14-18/500броя , обучени деца/

Дейности: Обучение на младежите в основни човешки права, женски човешки права и джендър равнопоставеност. Обученията се проведоха на територията на бургаските училища, по метода на неформалното образование. Дейностите бяха разделени на два обучителни модула : лекционна част, която вклчваше презентации на проблема и интерактивни дейности, целящи да бъде приложено наученото и да бъде осмислен обучителният материал. По проекта бяха издадени информационни, младежки бюлетини

Екип за управление на проекта:Искра Делчева и Теодора Танева

Обучители : Ана Буриева и Антон Портенов

 

Прокет: V: Hate Speech online

Продължителност: декември 2012 до декември 2013

Целева група: Младежи на възраст 14-18/ 20броя , обучени деца/ Специалисти които работят с млади хора и изграждат политики в областта на младежките дейности /30 броя/  медии и местни власти

Дейности: Провеждане на работни срещи и обучение по проблемите на речта на омразата в интернет. По проекта беше проведена тридневна. работна среща-обучение. Първият ден от срещата беше насочена към младите младежите и доброволците. Обучен фасилитатор представи проблема на младите хора и чрез интерактивни дейности беше проучена тяхната нагласа и знание по проблема. В края на работният ден, младежите изготвиха кратко представяне и препоръки към специалистите и социалните работници. През вторият ден на работната среща , специалистите и младите хора , работиха заедно по проблема и по изготвянето на препоръки и методики за превенция на проблема на местно и национално ниво. През третият ден на срещата, проблема беше представен на местните власти и медиите.

Екип за управление на проекта:Ана Буриева и Теодора Танева

Обучители : Дияна Видева и Антон Портенов

 

Проект:VI Второ национално турне Родени без любов

Финансиран от: Фонд социална закриза към МТСП

Продължителност: 02.04.2012 – 31.07.2012

Изпълнител: Асоциация Деметра

Целева група: млади хора и деца лишени от родителска грижа с изявени таланти

Основна цел: Осигуряване на социална интеграция на децата лишени от родителски грижи. Чрез медийните и публични изяви да се осигури социалното ангажиране на медиите и обществото към проблемите. Да се даде възможност за изява на талантите и възможностите, който имат младежите.  Да бъде разработен модел за работа с надарени деца с малко възможности и лишени от родителски грижи.

 

Други основни цели:

 • Привличане на общественото внимание към талантливите деца лишени от родителски грижи.
 • Осигуряване на възможност за сценична и публична изява на талантливи деца.
 • Показване на възможностите и социална интеграция на деца в неравностойно положение и деца с малки възможности.
 • Стимулиране и разработване на модел за изява и интеграция на други деца и младежи, лишени от родителски грижи.

 

Държавно делегирана дейсност за Кризисно център за деца и лица, жертви на насилие и трафик.

Финансиран от: Община Бургас

Продължителност: от месец октомври 2010 до октомври 2013г.

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Целева група: деца и лица жертва на насилие

Цел: Предоставяне на подслон, защита и социални услуги на деца и лица жертва на насилие.

Дейности:

– Кризисно настаняване

– Психологическо консултиране

– Фамилно консултиране

– Юридическо консултиране

– Социална работа

– Организация на свободното време

– Превантивно обучителна програма „Насилие и трафик на хора”

 

Описание на центъра: „Кризисното настаняване е предназначено за деца и лица, жертви на насилие, които са в криза в следствие на травматично събитие, застрашени са от рецидив на насилието или са лишени от подкрепа на социалното си обкръжение. Целта на тази мярка е осигуряването на 24 часова защитена среда, с оглед предотвратяването на рецидив на насилието. За клиентите се осигурява временен подслон /от три до шест месеца/, спешна психосоциална помощ и юридическо консултиране. Настаняването се извършва с административен акт от „Дирекция „Социално подпомагане”, съгласно разпоредбите на ППЗСП и ППЗЗД. За периода на престоя се задоволяват ежедневните потребности на клиентите.

 

Отчет за дейността: За изминалата година в Кризисен център Бургас със заповеди и направления на ДСП – Бургас, в центъра са настанени 20 непълнолетни лица и 11 пълнолетни лица.

 

Държавно делегирана дейсност за Център за превенция на насилието и престъпността

 

На основание Заповед № РД 01-224/16.02.2012г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Договор с рег.№ 46-00-32/1 за управление на социални услуги в общността между Община Бургас и Асоциация «Деметра» от 16.05.2012г. «Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие» гр. Бургас стартира дейността си.

 

Финансиран от: Община Бургас

Продължителност: от месец май 2012 до месец май 2015

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Целева група: Най-общо целевите групи на тази услуга са лица, преживели насилие, както и техните семейства/близки. Услугата е насочена по специално към: лица, жертви на домашно насилие; лица, жертви на трафик, извършители на домашно насилие

Основни дейности:

 • социално консултиране- кризисна интервенция и социална рехабилитация, с цел обсъждане на варианти за справяне със ситуацията и вземане на правилните решения.
 • психологическо консултиране- с цел преодоляване на травматизиращото събитие; формиране на умения за вземане на адекватни решения; повишаване на самооценката и справяне със стреса;
 • юридически консултации- предоставяне информация за възможностите за закрила по Закона за защита от домашно насилие и съдействие при изготвяне на документация за изискване на мерки за защита и стартиране на гражданско дело по ЗЗДН.
 • фамилно консултиране- семейна терапия след проведена индивидуална терапевтична работа с жертвата на насилие, и след приключила корекционна програма с насилника за справяне с гнева и преодоляване на негативните емоции.
 • специализирана програма за работа с извършители на насилие- дългосрочна групова терапия на извършители на насилие, с цел изграждане на алтернативни модели на ненасилнически взаимоотношения и промяна на нагласите за осъзнаване на собственото агресивно поведение по отношение на близките хора.

 

За периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г. „Център за превенция на насилието и престъпността” беше посетен общо от 304 клиенти, търсещи помощ и съдействие от екипа от специалисти, работещи в него. От тях 259 жени и 45 мъжe. Проведени бяха общо 509 консултации, от които 144 с юрист, 156 с психолог и 209 консултации със социален работник. Обработени са 88 молби по ЗЗДН /Закон за защита срещу домашно насилие/, които са подадени в Районен съд – Бургас, всичките с искане за незабавна защита.

 

Екип работещ в центъра: Директор, Социален работник, Психолог, Юрист, Педагог-обучител.

Екипът притежава необходимия професионален опит и стаж да работи по проблемите на целевата група. Услугата се предоставя на адрес: гр. Бургас бул.»М. Луиза» №9 , тел. 056/ 825205

 

Капацитет на центъра: Капацитът на „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие”- 15 лица месечно, ползващи услугите със заповед от Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Бургас.

 

 

ЗА КОНТАКТИ:

гр. Бургас, ул.”Шейново” 102 А ,

Тел: 056/ 81 56 18 , Факс: 056/ 83 66 67, Моб.: 0896821591

Електронна поща: demetra@unaacs.bg

Лице за контакти: Ана Буриева

 

 

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития