Български English

Годишен отчет на Асоциация Деметра 2012 г.

Association “Demetra”

102А Sheinovo str. Bourgas Bulgaria

tel./fax +359 56 81 56 18 ; e- mail: demetra@unacs.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СДРУЖЕНИЕ

 

„АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА”

 

ЗА 2011 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бургас, 2012г.

 

 

 

 

 

 

І. ВИЗИЯ, МИСИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ                                                                                    

Визия

Асоциация „Деметра” е регистрирана в Бургаски Окръжен съд през 1997 година като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ. След направените промени адреса на регистрация е гр. Бургас ул. “Шейново” 102А. Асоциацията се управлява от нов председател на УС, състоящ се от трима членове, с председател Ана Димитрова Буриева – сьгласно устав от 2010 г. Асоциацията е регистрирана на 18.11.1997 година, с последващи пререгистрации през 2002, 2007, 2008 и 20010 год.

Мисия

–   разработване и прилагане на стратегии и практики в областта на социалните дейности, в областта на равенство на половете, интеграция на малцинствени етноси, политики за млади хора;

–   разработване и реализиране на проекти за групи в неравностойно положение;

–   разработване и прилагане на програми за професионално образование;

–   организиране на обучения за развитие на капацитета на членовете си;

–   изграждане на партньорства, обмен на информация и участие в национални и международни мрежи за съвместна работа;

–   предлагане на програми и консултантски услуги- социални,

психологически, юридически, педагогически и др. услуги;

–   осигуряване на пространство, където жените преживели насилие могат

да получат емоционална помощ от която се нуждаят;

–   създаване на контакти с държавните институции, органите на местно

самоуправление, бизнеса и академичните звена, както и с международни организации и донорски програми, подкрепящи дейността на НПО;

 • застъпничество за граждански права;
 • мотивиране и активно включване в обществения живот на хора или

групи от хора, маргинализирани вследствие на различия от социален, културен, религиозен или здравословен характер.

 

Стратегически цели

Подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура и спорт на базата на установени приоритети и нужди;

Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики;

Работи за приобщаване към обществото на младежи, възрастни и семейства в неравностойно положение;

Идентифициране, защита и лобиране за изработване и прилагане на политики за младите хора;

Повишаване качеството на професионалното образование и квалификация за различни групи професионалисти;

Подпомагане процеса на интеграция на малцинствени общности в българското общество;

Постигане на равенство на половете, като основна и неделима част от икономическото, социално и демократично развитие; постигане на икономическо равенство между мъжете и жените – елиминиране на различията в заплащането между половете; развиване на предприемачество за жени; развиване на политики за социална защита срещу бедността; преборване с множествената дискриминация; постигане на баланс и съвместяване на работата с личния и семеен живот – гъвкава заетост за мъжете и жените; повишаване на качеството на услугите от грижи за всички възрастови групи; постигане на баланс между мъже и жени в грижите за децата и другите зависими членове на семействата; повишаване равното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения – насърчаване участието на жените в политиката, в бизнеса, в науките и технологиите; елиминиране на насилието основано на пола – домашно насилие, трафик на жени, сексуално насилие на работното място; елиминиране на джендър стереотипите в обществото в образование, култура, трудов пазар, медии.

 

 1. II. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

 

Проект I: “Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа”

 

Финансиран от: OAK Foundation Швейцария и Velux FND

Продължителност: 1 година. Настоящия отчет обхваща периода от месец юли 2011г. до м. Юни 2012 г.

Изпълнител: Екип на Асоциация „Деметра”

Целева група:

– Дом за социална услуга на деца в общността”А. Г. Коджакафалията” – 10

– Център за настаняване от семеен тип „Ронкали” – 6

– Защитено жилище за хора в риск гр. Бургас – 15

– младежи от преходно жилище към Асоциация „Деметра” – 3

– Център за настняване от семеен тип към Община Бургас – кв. Славейков – 2

Професионалисти – социални работници и възпитатели от институциите, педагогически съветници, психолог;

Цел на проекта:

Основната цел на проектa е улесняване на психологичната интеграция на деца от институции, чрез повишаване на възможностите за професионална и социална реализация и подготовката на младежите за преход към самостоятелен живот извън институцията.

Дейности по проекта:

Дейностите по проекта са насочени към повишаване на образователното ниво и професионалната подготовка, съобразно индивидуалните нужди на децата и предвиждат обучения за развиване на отговорно поведение и „умения за живот”, с цел улесняване социалната интеграция и професионалната реализация на децата, напускащи тези институции. След успешно завършване на професионалните курсове, проведени от лицензирана към НАПОО организация, децата и младежите ще получат дипломи, необходими за бъдещата им професионална реализация. С организиране на информационни срещи с представители на местната власт, МВР, дирекция”Социално подпомагане, Бюро по труда, Здравно осигурителна каса ще се повиши информираността на децата и младежите по административни и правни въпроси, необходими им при прехода към самостоятелен живот. В апартамент под наем „Преходно жилище” се подпомага прехода към самостоятелен живот на три млади момичета, бивши възпитаници на ДОВДЛРГ „А.Г. Коджакафалията”.

Предлага се професилнална помощ на социалните работници и на възпитателите, които работят с децата и младежите, включени в проекта.

След проведените обученията за търсене и намиране на работа, в края на проекта ще се издаде сборник – помагало ”Старт в живота.”

 

Екип: Ръководител – 1, Координатор – 1, Ментори – 4, Социалене работник – 1, Психолог – 1

 

 

 

Постигнати резултати:

Менторите по проекта провеждат регулярни срещи с младежите с цел проследяване и изпълнение на индивидуалните планове на младежите, подпомагане на социалната им интеграция и включването на младежите в обществения живот в града.

Броят на участниците в проекта достигна 36 деца и младежи. Всички те преминаха обучение на тема „Превенция на психологическите зависимости – Младите хора и наркотиците. Младите хора и СПИН”. С 15 младежи от защитено жилище за хора в риск беше проведено обучение на тема „Умения за търсене на работа”. След обучението, младежите с подкрепата на своите ментори, изработиха CV и 6 от тях подадоха документи за търсене на работа.

С възпитателите и социалните работници от институциите, включени в проекта, беше проведен обучителен семинар на тема „Формиране на умения за решаване на конфликти”.

През месец септември две девойки от защитено жилище за хора в риск започнаха курс за фризьор и курс за маникюрист.

През месец октомври 12 деца от ДОВДЛРГ „А. Г. Коджакафалия” – 10, ЦНСТ към Община Бургас – 2 започнаха курс по английски език.

През месец ноември младежите, придружени от своите ментори посетиха Бюро по труда гр. Бургас и се запознаха и разговаяха с психолога за източниците на информация и свободните работни места.

На 20.12.2011 г. всички участници по проекта, заедно с техните ментори, възпитатели, социални работници и екипът на Асоциация „Деметра” участваха в Коледно парти – маскен бал.

 

 

Проект ІІ  „Гражданско наблюдение в полицията”

 

Финансиран от: Институт „Отворено Общество” – София

Продължителност на проекта: 1 година – от месец юни 2010 г. до м. Юни 2011 г.

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Цел на проекта: Подобряване условията в РУП на територията на гр.Бургас и Бургаска облас и спазване на правата на задържаните лица.

Дейности по проекта:

– Набиране на доброволци

– Провеждане на обучение на доброволците заявили желание да участват в проекта.

Постигнати резултати:

Наблюдение на всички районни полицейски управления на територията на град Бургас и Бургаска област. Гражданските наблюдатели са провели общо 11 интервюта със задържани лица и 31 интервюта с граждани ползващи административни услуги в РУП.

Екип: Координатор проект – 1 Доброволци – 40

 

 

Проект III: Повишаване ефективността на НПО за справяне с обществено значим проблем, чрез предоставяне на комплексни грижи за пострадали от домашно насилие и стариране на обучителни програми за превенция на насилието сред младите хора.

Финансиран от: Министерство на Правосъдието

Продължителност на проекта: 29.08.2011- 31.11.2011

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Целева група: Жени жертви на домашно насилие

Цел на проекта: Предоставяне на социални, психологически и юридически консултации на жертвите на домашно насилие. Провеждане на информационни кампании сред младите хора от Бургаските училища.

Дейности по проекта: Включване на пострадали от насилие в консултативни и рехабилитационни програми. Разработване и апробиране на специализирани програми за извършители на насилие, обучения за развиване капацитета на специалисти , разширяване практиката на междуинституционалното сътрудничество, поддържащо обучение и супервизия, иформационни кампании в училищата и в общността.

Резултати: В резултат на проекта бяха разработени следните програми:

Консултативна програма– бяха предоставени 184 броя консултации от професионалистите работещи по проекта на пострадали от домашно насилие.

Рехабилитационна програма – използвана от 6 броя лица настанени в Кризисен център Бургас.

Специализирана програма за извършители на домашно насилие – в рамките на проекта двама експерти изработиха иновативна за България програма за работа с извършители, която бе отпечатана в наръчник.

В рамките на проекта бяха проведени две двудневни срещи на представители на различните институции и бяха обсъдени механизмите на взаимодействие на институциите в случаите на домашно насилие.

По проекта бяха обучени над 400 броя млади хора на тема: „Превенция на насилието и агресивното поведение.” Проведоха се и информационни кампании в общността.

Екип: Координатор – 1 социален работник – 1 юрист – 1 психолог – 1, технически изпълнител – 1, супервайзор- 1, експерти- 2.

 

 

Проект IV: Повишаване капацитета на граничните общини с цел предоставяне на социални услуги и прилагане на европейски политики в социалната сфера”

Финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустроиството по програма IPA Cross-Border Program

 

Продължителност на проекта: от 01.07.2011. до 01.01.2013

Изпълнител: Водеща организация Асоциация „Деметра” и партньори Община Созопол и Община Алполлу Турция.

Цел на проекта: Проекта има за цел изграждане на нови социални услуги в общността на територията на Община Созопол и Община Алполу. В двата гранични града ще бъдат изградени и оборудвани две сгради за предоставяне на съответните социални услуги – Дневен център за деца с увреждания в гр.Черноморец и Център за възрастни хора с увреждания в Община Алпулу.

Проекта включва 13 дейности – реконструкция и оборудване на сградите, в които ще се предоставя социалната услуга, публични и информационни кампании и обучение на специалистите, които ще предоставят социалните услуги. Двете общини ще изработят обща стратегия, която ще съдържа оценка на социалните услуги, които се предоставят в момента в двете общини, оценка на потребностите на целевата група и законодателната рамка в двете страни. Общата стратегия ще съдържа и разработени бъдещи социални услуги, които да бъдат развити в двете общини, а също така и оценка на капацитета за тяхното предоставяне. Стратегията ще бъде налична и в електронна версия.

По проекта се предвиждат международни срещи и обмяна на опит между двете държави.

Екип: Координатор – 1 социален експерт- 1 счетоводител – 1

 

 

Проект V: Разработване и разпространение на модела „Координиран отговор на общността” в България, мониторинг и добри юридически практики за ефективно приложение на закона за защита от домашно насилие.

 

Финансиран от: OAK FOUNDATION и Институт „Отворено общество” Будапеща.

Продължителност на проекта: от 2011 – 2012 година

Изпълнител: Водеща организация- Алианс за защита от домашно насилие в партньорство с Асоциация „Деметра”.

Цел на проекта: Проекта има за цел надграждане и разпространение на съществуващи добри практики за координиран отговор в общността, мониторинг на приложението на закона за защита от домашно насилие, провеждане на обучения и предоставяне на юридически консултации, както и осигуряване на устойчивост на тези дейности чрез сътрудничество на Алианса за защита срещу домашното насилие и държавните и местните институции.

Екип: Екипът на Асоциация „Деметра” и Алианс за защита срещу домашното насилие

 

 

VI Проект – „Yes! In Action!”

Финансиран от: European Youth Foundation

Продължителност на проекта: от 01.02.2010. до 11.09.2011

Изпълнител: Водеща организация Асоциация „Деметра”.

Цел на проекта: Проекта има за цел да обучи младежи от бургаските училища по темите за Човешки права, превенция на насилието и дискриминацията,2011 година- Европейска година на доброволчеството и крайната цел беше създаване на клубове по човешки права в училищата. Проекта включва 7 обучителни модула и кампании. Обученията и младежките дейности се проведоха съвместно с Център за превенция на насилието и престъпността, град Бургас. Проведоха се обучения, презентации и кампании по метода – „Връсници обучават връстници” в самите училища. Като основна, обучителна методология беше използван – „Компас”. През 2002 г.   Съветът на Европа публикува “КОМПАС – учебник по човешки права за младите хора.”По проекта бяха обучени над 500 младеи и техните учители.

Екип: Координатор – 1, Педагози/трейнери/-3 бр

 

 

Държавно делегирана дейсност за Кризисен център за „Деца и лица жертва на насилие”.

Финансиран от: Община Бургас

Продължителност: от месец октомври 2010 до октомври 2013г.

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Целева група: Деца и лица жертва на насилие

Цел: Предоставяне на подслон, защита и социални услуги на деца и лица жертва на насилие.

Дейности:

– Кризисно настаняване

– Психологическо консултиране

– Фамилно консултиране

– Юридическо консултиране

– Социална работа

– Организация на свободното време

– Превантивно обучителна програма „Насилие и трафик на хора”

 

Кризисно настаняване

Кризисното настаняване е предназначено за деца и лица, жертви на насилие, които са в криза в следствие на травматично събитие, застрашени са от рецидив на насилието или са лишени от подкрепа на социалното си обкръжение. Целта на тази мярка е осигуряването на 24 часова защитена среда, с оглед предотвратяването на рецидив на насилието. За клиентите се осигурява временен подслон /до три месеца/, спешна психосоциална помощ и юридическо консултиране. Настаняването се извършва с административен акт от „Дирекция „Социално подпомагане”, съгласно разпоредбите на ППЗСП и ППЗЗД. За периода на престоя се задоволяват ежедневните потребности на клиентите. Пребиваването им е организирано в дневен режим на настанените лица, включващ индивидуални и групови занимания, училищна подготовка, консултации, посещения на институции, дейности по организация на свободното време, време за храна, почивка, социални контакти и др. В рамките на периода за настаняване се оказва необходимата подкрепа и съдействие за преодоляване на кризисната ситуация. Удължаване на срока на престоя се допуска по предложение на екипа, работещ по случая и на база на административен акт от страна на Дирекция „Социално подпомагане”. Целта на удължаването на престоя е свързана с потребността от финализиране на конкретни дейности, свързани с удовлетворяването на базисните нужди на клиентите. Кризисното настаняване е 24 часово. В случаите на настаняване на клиенти през нощта или в почивните дни, същото се осъществява чрез приемно-предавателен протокол между полицейски служител и дежурен социален работник. В началото на следващия работен ден се уведомява Дирекция „Социално подпомагане” за приемане на действия за настаняване / отказ за настаняване в Кризисен център.

Социалният работник, определен за водещ случая изготвя оценка на риск и потребности и съвместно с клиента изготвя индивидуален план за предоставяне на услугата. Този план включва релевантни на потребностите на клиента дейности. В процеса на работа по плана се оползотворяват максимално всички институционални ресурси за подкрепа, като същевременно се мобилизират и личностните ресурси за самопомощ. Водещият случая отговаря за оформянето на необходимата документация и архивиране.

 

За изминалата година в Кризисен център Бургас със заповеди и направления на ДСП – Бургас, в центъра са настанени 12 непълнолетни лица и 6 пълнолетни лица, съответно:

 • Лице с инициали М.Н.А. номер на   заповедтта     ЗД-74/1/18.01.2011г.
 • Лице с инициали Г.Б.К. номер на заповедта           ЗД-74/1/18.01.2011г
 • Лице с инициали Д.И.Н. номер на заповедтта         РД 03/319/25.05.2011г.
 • Лице с инициали М.А.К. номер на заповедта         РД 03/319/25.05.2011г.
 • Лице с инициали А.Р.Г. номер на заповедта         РД 03/212/22.03.2011г.
 • Лице с инициали М.Д.К. номер на заповедта РД 03/210/21.03.2011г
 • Лице с инициали АП.П. номер на заповедта РД ЗД-ЗД-21/0003/02.05.2011г.
 • Лице с инициали М.М.Я.   номер на заповедта      РД03/381/20.06.2011г
 • Лице с инициали О.Е.К. номер на заповедта № ЗД-15/01А/26.07.2011 и № ЗД-15/01/28.10.2011
 • Лице с инициали А.Г.А. направление за ползване на услугат Изх№15/01/26.07.2011г и Изх №15/01/28.10.2011г
 • Лице с инициали А.Г.А. направление за ползване на услугата Изх.№15/01А/26.07.2011г и  Изх. № 15/01/28.10.2011
 • Лице с инициали Д.М.А. номер на заповедта РД03/490/09.09.2011г.
 • Лице с инициали К.С.Т. номер на заповедта РД 03/652/09.12.2011г.
 • Лице с инициали И.Т.К. направление за ползване на социалната услуга с Изх № 15/0915.11.2011г.
 • Лице с инициали К.К . направление за ползване на социалната услуга с Изх № 15/0915.11.2011г
 • Лице с инициали Е.Й.Х. номер на заповедта РД 03/648/05.12.2011г.
 • Лице с инициали Ж.Й.Х. номер на заповедта РД 03/649/05.12.2011г.
 • Лице с инициали Т.К.М. номер на запомедта РД 03/668/16.12.2011г.

Екип: Координатор – 1 Социални работници – 4, психолог – 1

 

 

Център за превенция на насилието и престъпността

Описание на центъра:

„Център за превенция на насилието и престъпността” гр. Бургас работи от юни 2009 г. Проектът е реализиран по силата на тристранно споразумение между три институции – Община Бургас, Областна дирекция на МВР – Бургас и Асоциация ”Деметра”. Подобен център и подобен вид сътрудничество между институции и НПО са новост за страната. Центарът работи мултидисциплинарен екип от професионалисти – общински служител, социален работник, полицейски инспектор, юрист и психолог. На едно място всички специалисти обединяват усилията си в решаването на проблема на домашно насилие.

За периода 01.01.2011г. до 31.12.2011г. „Център за превенция на насилието и престъпността” беше посетен общо от 308 клиенти, търсещи помощ и съдействие от екипа от специалисти, работещи в него. От тях 268 жени и 40 мъжe. За едногодишния период са проведени общо 563 консултации – 188 с юрист, 88 с психолог, 148 със социален работник, 26 с полицейски инспектор и 113 с общински служител. Обработени са 74 молби по ЗЗДН /Закон за защита от домашно насилие/, и са издадени 72 определения на Районен съд – Бургас за незабавна защита.

През изминалата година се проведоха множество обучения, тренинги, семинари, и инициативи свързани с темата за насилието.

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ:

гр. Бургас, ул.”Шейново” 102 А ,

Тел: 056/ 81 56 18 , Факс: 056/ 83 66 67, Моб.: 0896821591

Електронна поща: demetra@unaacs.bg

Лице за контакти: Ана Буриева

 

 

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития