Български English

Годишен отчет на Асоциация Деметра 2011 г.

Association “Demetra”

102А Sheinovo str. Bourgas Bulgaria

tel./fax +359 56 81 56 18 ; e- mail: demetra@unacs.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СДРУЖЕНИЕ

 

„АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА”

 

ЗА 2011 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бургас, 2012г.

 

 

 

 

 

 

І. ВИЗИЯ, МИСИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ                                                                                    

Визия

Асоциация „Деметра” е регистрирана в Бургаски Окръжен съд през 1997 година като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ. След направените промени адреса на регистрация е гр. Бургас ул. “Шейново” 102А. Асоциацията се управлява от нов председате УС, състоящ се от трима членове, с председател Ана Димитрова Буриева – сьгласно устав от 2010 г. Асоциацията е регистрирана на 18.11.1997 година, с последващи пререгистрации през 2002, 2007, 2008 и 20010 год.

Мисия

–   разработване и прилагане на стратегии и практики в областта на социалните дейности, в областта на равенство на половете, интеграция на малцинствени етноси, политики за млади хора;

–   разработване и реализиране на проекти за групи в неравностойно положение;

–   разработване и прилагане на програми за професионално образование;

–   организиране на обучения за развитие на капацитета на членовете си;

–   изграждане на партньорства, обмен на информация и участие в национални и международни мрежи за съвместна работа;

–   предлагане на програми и консултантски услуги- социални,

психологически, юридически, педагогически и др. услуги;

–   осигуряване на пространство, където жените преживели насилие могат

да получат емоционална помощ от която се нуждаят;

–   създаване на контакти с държавните институции, органите на местно

самоуправление, бизнеса и академичните звена, както и с международни организации и донорски програми, подкрепящи дейността на НПО;

 • застъпничество за граждански права;
 • мотивиране и активно включване в обществения живот на хора или

групи от хора, маргинализирани вследствие на различия от социален, културен, религиозен или здравословен характер.

Стратегически цели

Подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура и спорт на базата на установени приоритети и нужди; Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики; Работи за приобщаване към обществото на младежи, възрастни и семейства

в неравностойно положение; Идентифициране, защита и лобиране за изработване и прилагане на политики за младите хора; Повишаване качеството на професионалното образование и квалификация за различни групи професионалисти; Подпомагане процеса на интеграция на малцинствени общности в българското общество; Постигане на равенство на половете, като основна и неделима част от икономическото, социално и демократично развитие; постигане на икономическо равенство между мъжете и жените – елиминиране на различията в заплащането между половете; развиване на предприемачество за жени; развиване на политики за социална защита срещу бедността; преборване с множествената дискриминация; постигане на баланс и съвместяване на работата с личния и семеен живот – гъвкава заетост за мъжете и жените; повишаване на качеството на услугите от грижи за всички възрастови групи; постигане на баланс между мъже и жени в грижите за децата и другите зависими членове на семействата; повишаване равното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения – насърчаване участието на жените в политиката, в бизнеса, в науките и технологиите; елиминиране на насилието основано на пола – домашно насилие, трафик на жени, сексуално насилие на работното място; елиминиране на джендър стереотипите в обществото в образование, култура, трудов пазар, медии.

 

 1. II. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

 

Проект I:Умения за узпешна социална интеграция след институционална грижа

 

Финансиран от: OAK Foundation Швейцария и Velux FND – 81,800 лева.

Продължителност: 1 години. Настоящия отчет обхваща периода от месец юли 2011г. до м. Юни 2012 г.

Изпълнител:

Екип на Асоциация „Деметра”

Целева група:

– Дом за социална услуга на деца в общността”А. Г. Коджакафалията” – 10

– Център за настаняване от семеен тип „Ронкали” – 6

– Защитено жилище за хора в риск гр. Бургас – 15

– младежи от преходно жилище към Асоциация „Деметра” – 3

– Център за настняване от семеен тип към Община Бургас – кв. Славейков – 2

– Професионалисти – социални работници и възпитатели от институциите, педагогически съветници, психолог;

Цел на проекта:

Основната цел на проектa е улесняване на психологичната интеграция на деца от институции, чрез повишаване на възможностите за професионална и социална реализация и подготовката на младежите за преход към самостоятелен живот извън институцията.

 

Дейности по проекта:

Дейностите по проекта са насочени към повишаване на образователното ниво и професионалната подготовка, съобразно индивидуалните нужди на децата и предвиждат обучения за развиване на отговорно поведение и „умения за живот”, с цел улесняване социалната интеграция и професионалната реализация на децата, напускащи тези институции. След успешно завършване на професионалните курсове, проведени от лицензирана към НАПОО организация, децата и младежите ще получат дипломи, необходими за бъдещата им професионална реализация. С организиране на информационни срещи с представители на местната власт, МВР, дирекция”Социално подпомагане, Бюро по труда, Здравно осигурителна каса ще се повиши информираността на децата и младежите по административни и правни въпроси, необходими им при прехода към самостоятелен живот. В апартамент под наем „Преходно жилище” се подпомага прехода към самостоятелен живот на три млади момичета, бивши възпитаници на ДОВДЛРГ „А.Г. Коджакафалията”.

Предлага се професилнална помощ на социалните работници и на възпитателите, които работят с децата и младежите, включени в проекта.

След проведените обученията за търсене и намиране на работа, в края на проекта ще се издаде сборник – помагало ”Старт в живота.”

 

Екип: Ръководител – 1, Координатор – 1, Ментори – 4, Социалене работник – 1, Психолог – 1

Постигнати резултати:

Менторите по проекта провеждат регулярни срещи с младежите с цел проследяване и изпълнение на индивидуалните планове на младежите, подпомагане на социалната им интеграция и включването на младежите в обществения живот в града.

Броят на участниците в проекта достигна 36 деца и младежи. Всички те преминаха обучение на тема „Превенция на психологическите зависимости – Младите хора и наркотиците. Младите хора и СПИН”. С 15 младежи от защитено жилище за хора в риск беше проведено обучение на тема „Умения за търсене на работа”. След обучението, младежите с подкрепата на своите ментори, изработиха CV и 6 от тях подадоха документи за търсене на работа.

С възпитателите и социалните работници от институциите, включени в проекта, беше проведен обучителен семинар на тема „Формиране на умения за решаване на конфликти”.

През месец септември две девойки от защитено жилище за хора в риск започнаха курс за фризьор и курс за маникюрист.

През месец октомври 12 деца от ДОВДЛРГ „А. Г. Коджакафалия” – 10, ЦНСТ към Община Бургас – 2 започнаха курс по английски език.

През месец ноември младежите, придружени от своите ментори посетиха Бюро по труда гр. Бургас и се запознаха и разговаяха с психолога за източниците на информация и свободните работни места.

На 20.12 всички участници по проекта, заедно с техните ментори, възпитатели, социални работници и екипът на Асоциация „Деметра” участваха в Коледно парти – маскен бал.

 

 

Проект ІІ  „Гражданско наблюдение в полицията

Финансиран от: Институт „Отворено Общество”

Продължителност на проекта: 1 година

Проектът обхваща периода от месец юни 2010 г. до м. Юни 2011 г.

Изпълнител: Екип на Асоциация „Деметра”

Целева група: Подобряване условията в РУП на територията на гр.Бургас и Бургаска облас и спазване на правата на задържаните лица.

Дейности по проекта:

– Набиране на доброволци

– Провеждане на обучение на доброволците заявили желание да участват в проекта.

Резултати:

Наблюдение на всички раионни полицейски управления на територията на град Бургас и Бургаска област. За отчетния период от месец август до месец декември е осъществено гражданско наблюдение на общо 16 РУП намиращи се на територията на град Бургас и Бургаска област. Като независими граждански наблюдатели са 25 доброволци, които са преминали през селекция и обучение в метода на гражданско наблюдение. За периода август – декември 2010 г. екипите от граждански наблюдатели са осъществили 94 наблюдения, като 76 от тях са били през работни дни и 18 в извънработно време. Гражданските наблюдатели са провели общо 11 интервюта със задържани лица и 31 интервюта с граждани ползващи административни услуги в РУП.

Екип: Координатор проект – 1 Доброволци – 40

 

Проект ІІІ: Държавно делегирана дейсност за Кризисен център за „Деца и лица жертва на насилие”.

Финансиран от: Община Бургас

Продължителност на проекта: от месец октомври 2010 до октомври 2013г.

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Целева група: Деца и лица жертва на насилие

Цел на проекта: Предоставяне на подслон, защита и социални услуги на деца и лица жертва на насилие.

Дейности по проекта:

– Кризисно настаняване

– Психологическо консултиране

– Фамилно консултиране

– Юридическо консултиране

– Социална работа

– Организацияна свободното време

– Превантивно обучителна програма „Насилие и трафик на хора”

 

Дейност 1 – Кризисно настаняване

Кризисното настаняване е предназначено за деца и лица, жертви на насилие, които са в криза в следствие на травматично събитие, застрашени са от рецидив на насилието или са лишени от подкрепа на социалното си обкръжение. Целта на тази мярка е осигуряването на 24 часова защитена среда, с оглед предотвратяването на рецидив на насилието. За клиентите се осигурява временен подслон /до три месеца/, спешна психосоциална помощ и юридическо консултиране. Настаняването се извършва с административен акт от „Дирекция „Социално подпомагане”, съгласно разпоредбите на ППЗСП и ППЗЗД. За периода на престоя се задоволяват ежедневните потребности на клиентите. Пребиваването им е организирано в дневен режим на настанените лица, включващ индивидуални и групови занимания, училищна подготовка, консултации, посещения на институции, дейности по организация на свободното време, време за храна, почивка, социални контакти и др. В рамките на периода за настаняване се оказва необходимата подкрепа и съдействие за преодоляване на кризисната ситуация. Удължаване на срока на престоя се допуска по предложение на екипа, работещ по случая и на база на административен акт от страна на Дирекция „Социално подпомагане”. Целта на удължаването на престоя е свързана с потребността от финализиране на конкретни дейности, свързани с удовлетворяването на базисните нужди на клиентите. Кризисното настаняване е 24 часово. В случаите на настаняване на клиенти през нощта или в почивните дни, същото се осъществява чрез приемно-предавателен протокол между полицейски служител и дежурен социален работник. В началото на следващия работен ден се уведомява Дирекция „Социално подпомагане” за приемане на действия за настаняване / отказ за настаняване в Кризисен център.

Социалният работник, определен за водещ случая изготвя оценка на риск и потребности и съвместно с клиента изготвя индивидуален план за предоставяне на услугата. Този план включва релевантни на потребностите на клиента дейности. В процеса на работа по плана се оползотворяват максимално всички институционални ресурси за подкрепа, като същевременно се мобилизират и личностните ресурси за самопомощ. Водещият случая отговаря за оформянето на необходимата документация и архивиране.

 

Дейност 2 – Психологическо консултиране  

Психологическото консултиране, както и всички останали дейности се базира на Плана за действие от Дирекция „Социално подпомагане”. Акцентите на консултативния процес са зависими и от оценката на нуждите, имплицитната и експлицитната заявка на клиента (родителя/настойник). В най- общ план психологическото консултиране цели изграждане на нови и по-ефективни поведенчески стратегии за справяне с актуалната житейска ситуация. То е ориентирано към вземане на решения и мобилизация на ресурси за автономно и пълноценно функциониране. В работата с клиенти с девиантно поведение, консултативния процес е насочен към управление на агресивните импулси, канализирането на агресивната енергия в социално приемливи дейности и зачитане на граници и норми на поведение.

Броят на сесиите се определя в зависимост от положените цели и посоката на консултативния процес. Използваните методи и техники са разообразни /дублиране, конструктивна конфронтация и др./. Могат да се използват арт-подходи. Задават се „домашни” за самонаблюдение и саморефлекция. Използват се още позитивното претълкуване на проблемната ситуация, траскултурен подход и др. Привличането на членове на разширеното семейство е важно, с оглед затвръждаването на постигнатото в консултативния процес. Психологическото консултиране може да има индивидуален или фамилен формат. Провежда се от психолог с опит в областта на консултативната психология. В случаите, в които е необходим дълбинен подход, интервенцията е продължителна и има за цел изследването и преработване на вътрешни конфликти на личността.

Психотерапевтичната работа е ориентирана към:

 1. Укрепване самооценката за собствените способности за родителстване;
 2. Интегриране на опит от минали макротравматични събития (изоставяне, малтретиране, отхвърляне и др.);
 3. Преструктуриране на ценности и фамилни модели. Характера на положените цели, предопределят и броя на сесиите. Целите на процеса, съдържанието на всяка от сесиите и резултатите се описват в предназначени за целта формуляри. След приключване на консултативния/терапевтичен процес, специалистът изготвя доклад за постигнатите резултати, който се прилага към съответното досие. Психологът взаимодейства с екипа, ангажиран в работат по случая, както и със социалния работник при Дирекция „Социално подпомагане”.

 

Дейност 3 – Фамилно консултиране

Резултатът от дейността е реконструиране на връзката между жертвата на насилие с разширеното семейство и с деца, които често са били обект на неглижиране в следствие на малтретиране/експлоатация. Дейността е предназначена за семейства и деца, засегнати от криза на отношенията, следствие на насилието. Първият етап   от фамилната работа е провеждане на информационно-разяснителна среща за запознаване със същността, целите на процеса и правилата на участниците. Определя се броя на сесиите, начина на провеждане им, времевата рамка и тематичните области, които ще бъдат засегнати. В заключителния етап на процеса се постига взаимна договореност между участниците в процеса относно бъдещите им отговорности, права, лични граници и ангажименти. Фамилните сесии се провеждат по график. Консултациите съдействат за отговорностите в отглеждане и възпитание на детето; конфликти между деца; отношенията на децата с новите партьори на майката/бащата.

 

Дейност 4 – Юридическо консултиране.

Юридическото консултиране включва разясняване на процедурите за водене на дело по Закон за защита срещу домашното насилие и подпомагане на клиента при изготвяне и депозиране на необходимия пакет документи. На клиентите на Кризисен център се издава удостоверение/препис от регистър на потребителите като част от доказателствения мателиал по делото. В процеса на работа по случая, клиетите ще могат да получат адекватни насоки и консултации по ГПК.

 

Дейност 5 – Социална работа

Социалната работа е съществен аспект от дейностите на Кризисен център. Изразява се основно в социално посредничество и застъпничество: придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор/промяна на личен лекар, съдействие за подобряване контакта и комуникацията с близки/членове на семейството, които са ресурс за подкрепа, насочване към ревалентни на потребностите на клиента услуги, служби, институции, съдействие при регистрация в Д”БТ”, предоставяне на хуманитарна   помощ, съдействие при получаване на лични документи   и др.

Друг аспект на социалната работа е съдействието за получаване на медицински услуги и придружаване до здравни заведения. Социалната работа се извършва на база идентифицираните потребности и индивидуалния план за предоставяне на услугата. Отговорен за дейността е определеният за водещ случая социален работник.

 

Дейност 6 – Организация на свободното време

Дейностите по организация на свободното време включват занимания по приложни изкуства, беседи по социално значими теми, честване и отбелязване на национални и религиозни празници, рожденни дни. Предвиждат се организирани посещения на настанените лица на концерти, изложби, спортни мероприятия и др.

В контекста на дейностите по организация на свободното време се вписва и отбелязването на лични празници на клиентите, както и удовлетворяване на потребностите им от социални контакти, развлечение и разнообразие на ежедневието. Дейностите по организация на свободното време са различни по характер, като мероприятията се планират в началото на всеки месец и са съобразени с предпочитанията и възрастта на клиентите.

 

 

Дейност 7 – Превантивно-обучителна програмаНасилие и трафик на хора

Програма „Насилие и трафик” е ориентира към следните цели:

 1. Повишаване на нивото на информираност относно рисковете от насилието и трафика на хора, правата на защита от тези явления и отговорните институции;
 2. Изграждане на умения за разпознаване и адекватно реагиране в рискова ситуация (попадане в ситуация на насилие и/или трафик);
 3. Изграждане на нагласи на нетърпимост към насилието и подкрепящо и неосъдително отношени към жертвите;
 4. Стимулиране на нагласите за търсене на професионална и институционална помощ.

Програмата включва четири тематично обособени модула:

 • Насилие в училище, домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора. Чрез съдържанието на първият модул участниците се запознават със същността и механизмите на насилие, както и последствията от тях. Насилието се разглежда като форма на деструктивна междуличностна комуникация. Стимулира се замяната на този вид комуникация с алтернативни поведенчески стратегии за справяне с гнева, агресията и чувството на безсилие. Децата се запознават с определени аспекти от Закона за закрила на детето, Международно правни инструменти по права на децата и Закона за защита срещу домашното насилие.
 • В рамките на вторият модул, младите хора се запознават с проблема за домашното насилие, механизмите и динамиката на домашното насилие, разглежда се казус, след който децата се поставят в ролята на приятел, съветващ и подкрепящ приятел в ситуация на домашно насилие. Обсъждат се индикациите за насилническо поведение във връзката, признаците на здравата и нездравата партньорска връзка. Предоставя се и се разисква план за действие след преживяно домашно насилие.
 • Третият модул засяга темата за сексуалното насилие. Основният акцент в този модул се поставя върху дискусия относно митовете и реалностите за сексуалното наасилие. Предоставя се и се разглежда план за действие.
 • Четвъртият модул засяга темата трафик на хора. В рамките на този модул децата гледат учебен филм, който представя механизмите за въвличане в трафик и отговаря на редица въпроси: какво се случва с жертвите, как се чувстват, как действат трафикантите. Филма е последван от дискусия и решаване на казуси. На участниците се предоставя план за безопастност преди пътуване в страната или чужбина и план за действие при попадане в рискова ситуация. Всеки от модулите се състои от определен брой сесии, които се включват в ежедневната групова и индивидуална работа на настанените лица. Времето за провеждане на сесиите е от 40 до 90 мин. Използват се предимно интерактивни методи, представяне на учебни филми и аудиоклип. В края на всеки обучителен модул се предоставят информационни брошури, свързани с темата на модула. Превантивно-обучителната програма може да се разширява чрез интегриране на други теми, както следва: комуникативни умения, дискриминация, рисково сексуално поведение, разрешаване на конфликти, както и други теми, които са вълнуващи и интересни за потребителите.

 

 

За изминалата година в Кризисен център Бургас със заповеди и направления на ДСП – Бургас, в центъра са настанени 12 непълнолетни лица и 6 пълнолетни лица, съответно:

 • Лице с инициали М.Н.А. номер на   заповедтта           ЗД-74/1/18.01.2011г.
 • Лице с инициали Г.Б.К. номер на заповедта                 ЗД-74/1/18.01.2011г
 • Лице с инициали Д.И.Н. номер на заповедтта                 РД 03/319/25.05.2011г.
 • Лице с инициали М.А.К. номер на заповедта                 РД 03/319/25.05.2011г.
 • Лице с инициали А.Р.Г. номер на заповедта                   РД 03/212/22.03.2011г.
 • Лице с инициали М.Д.К. номер на заповедта РД 03/210/21.03.2011г
 • Лице с инициали АП.П. номер на заповедта РД ЗД-ЗД-21/0003/02.05.2011г.
 • Лице с инициали М.М.Я.                                                                                                              номер на заповедта   РД03/381/20.06.2011г.
 • Лице с инициали О.Е.К. номер на заповедта № ЗД-15/01А/26.07.2011 и № ЗД-15/01/28.10.2011
 • Лице с инициали А.Г.А. направление за ползване на услугата Изх№15/01/26.07.2011г и Изх №15/01/28.10.2011г
 • Лице с инициали А.Г.А. направление за ползване на услугата Изх.№15/01А/26.07.2011г и                                 Изх. № 15/01/28.10.2011
 • Лице с инициали Д.М.А. номер на заповедта РД03/490/09.09.2011г.
 • Лице с инициали К.С.Т. номер на заповедта                   РД 03/652/09.12.2011г.
 • Лице с инициали И.Т.К. направление за ползване на социалната услуга с Изх № 15/0915.11.2011г.
 • Лице с инициали К.К . направление за ползване на социалната услуга с Изх № 15/0915.11.2011г
 • Лице с инициали Е.Й.Х. номер на заповедта РД 03/648/05.12.2011г.
 • Лице с инициали Ж.Й.Х. номер на заповедта РД 03/649/05.12.2011г.
 • Лице с инициали Т.К.М. номер на запомедта РД 03/668/16.12.2011г.

Екип: Координатор – 1 Социални работници – 4, психолог – 1

 

 

Проект IV: Повишаване ефективността на НПО за справяне с обществено значим проблем, чрез предоставяне на комплексни грижи за пострадали от домашно насилие и стариране на обучителни програми за превенция на насилието сред младите хора.

Финансиран от: Министерство на правосъдието

Продължителност на проекта: от месец

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Целева група: Жени жертви на домашно насилие

Цел на проекта: Предоставяне на социални, психологически и юридически консултации на жертвите на домашно насилие. Провеждане на информационни кампании сред младите хора от Бургаските училища.

Дейности по проекта:

Екип: Координатор – 1 Социален работник – 1 Юрист – 1 Психолог – 1

 

 

Проект V: Повишаване капацитета на граничните общини с цел предоставяне на социални услуги и прилагане на европейски политики в социалната сфера”

Финансиран от:Министерство на регионалното развитие и благоустроиството по програма IPA Cross-Border Program

Продължителност на проекта: от 01.07.2011. до 01.01.2013

Изпълнител: Водеща организация Асоциация Деметра и партньори Община Созопол и Община Алполлу Турция

Цел на проекта: Проекта има за цел изграждане на нови социални услуги в общността на територията на Община Созопол и Община Алполу. В двата гранични града ще бъдат изградени и оборудвани две сгради за предоставяне на съответните социални услуги – Дневен център за деца с увреждания в гр.Черноморец и Център за възрастни хора с увреждания в Община Алпулу.

Проекта включва 13 дейности – реконструкция и оборудване на сградите, в които ще се предоставя социалната услуга, публични и информационни кампании и обучение на специалистите, които ще предоставят социалните услуги.

Двете общини ще изработят обща стратегия, която ще съдържа оценка на социалните услуги, които се предоставят в момента в двете общини, оценка на потребностите на целевата група и законодателната рамка в двете страни. Общата стратегия ще съдържа и разработени бъдещи социални услуги, които да бъдат развити в двете общини, а също така и оценка на капацитета за тяхното предоставяне. Стратегията ще бъде налична и в електронна версия.

По проекта се предвиждат международни срещи и обмяна на опит между двете държави.

Екип: Координатор – 1 социален експерт- 1 счетоводител – 1

 

Проект: ОАК жени – ИНФОРМАЦИЯ

Проект – младежи – информация

 

 

 

 

Център за превенция на насилието и престъпността

Описание на центъра:

„Център за превенция на насилието и престъпността” гр. Бургас работи от юни 2009 г. Проектът е реализиран по силата на тристранно споразумение между три институции – Община Бургас, Областна дирекция на МВР – Бургас и Асоциация ”Деметра”. Подобен център и подобен вид сътрудничество между институции и НПО са новост за страната. Центарът работи мултидисциплинарен екип от професионалисти – общински служител, социален работник, полицейски инспектор, юрист и психолог. На едно място всички специалисти обединяват усилията си в решаването на проблема на домашно насилие.

За периода 01.01.2011г. до 31.12.2011г. „Център за превенция на насилието и престъпността” беше посетен общо от 308 клиенти, търсещи помощ и съдействие от екипа от специалисти, работещи в него. От тях 268 жени и 40 мъжe. За едногодишния период са проведени общо 563 консултации- 188 с юрист, 88 с психолог, 148 със социален работник, 26 с полицейски инспектор и 113 с общински служител. Обработени са 74 молби по ЗЗДН /Закон за защита от домашно насилие/, и са издадени 72 определения на Районен съд – Бургас за незабавна защита. През изминалата година се проведоха множество обучения, тренинги, семинари, и инициативи свързани с темата за насилието.

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ:

Гр. Бургас, ул.”Шейново” 102 А , Тел: 056/ 81 56 18 , Факс: 056/ 83 66 67, Моб.: 0896821591

Електронна поща: demetra@unaacs.bg

Лице за контакти: Ана Буриева

 

 

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития