Български English

Годишен отчет на Асоциация Деметра 2010 г.

Association “Demetra”

102А Sheinovo str. Bourgas Bulgaria

tel./fax +359 56 81 56 18 ; e- mail: demetra@unacs.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СДРУЖЕНИЕ

 

„АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА”

 

ЗА 2010 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бургас, Май 2011г.

 

 

 

 

 

 

І. ВИЗИЯ, МИСИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ                                                                                    

Визия

Асоциация „Деметра” е регистрирана в Бургаски Окръжен съд през 1997 година като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ. След направените промени адреса на регистрация е гр. Бургас ул. “Шейново” 102А. Асоциацията се управлява от нов председате УС, състоящ се от трима членове, с председател Ана Димитрова Буриева – сьгласно устав от 2010 г. Асоциацията е регистрирана на 18.11.1997 година, с последващи пререгистрации през 2002, 2007, 2008 и 20010 год.

Мисия

–   разработване и прилагане на стратегии и практики в областта на социалните дейности, в областта на равенство на половете, интеграция на малцинствени етноси, политики за млади хора;

–   разработване и реализиране на проекти за групи в неравностойно положение;

–   разработване и прилагане на програми за професионално образование;

–   организиране на обучения за развитие на капацитета на членовете си;

–   изграждане на партньорства, обмен на информация и участие в национални и международни мрежи за съвместна работа;

–   предлагане на програми и консултантски услуги- социални,

психологически, юридически, педагогически и др. услуги;

–   осигуряване на пространство, където жените преживели насилие могат

да получат емоционална помощ от която се нуждаят;

–   създаване на контакти с държавните институции, органите на местно

самоуправление, бизнеса и академичните звена, както и с международни организации и донорски програми, подкрепящи дейността на НПО;

  • застъпничество за граждански права;
  • мотивиране и активно включване в обществения живот на хора или

групи от хора, маргинализирани вследствие на различия от социален, културен, религиозен или здравословен характер.

Стратегически цели

Подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура и спорт на базата на установени приоритети и нужди; Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики; Работи за приобщаване към обществото на младежи, възрастни и семейства

в неравностойно положение; Идентифициране, защита и лобиране за изработване и прилагане на политики за младите хора; Повишаване качеството на професионалното образование и квалификация за различни групи професионалисти; Подпомагане процеса на интеграция на малцинствени общности в българското общество; Постигане на равенство на половете, като основна и неделима част от икономическото, социално и демократично развитие; постигане на икономическо равенство между мъжете и жените – елиминиране на различията в заплащането между половете; развиване на предприемачество за жени; развиване на политики за социална защита срещу бедността; преборване с множествената дискриминация; постигане на баланс и съвместяване на работата с личния и семеен живот – гъвкава заетост за мъжете и жените; повишаване на качеството на услугите от грижи за всички възрастови групи; постигане на баланс между мъже и жени в грижите за децата и другите зависими членове на семействата; повишаване равното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения – насърчаване участието на жените в политиката, в бизнеса, в науките и технологиите; елиминиране на насилието основано на пола – домашно насилие, трафик на жени, сексуално насилие на работното място; елиминиране на джендър стереотипите в обществото в образование, култура, трудов пазар, медии.

 

  1. II. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

 

Проект I:Умения за узпешна социална интеграция след институционална грижа

 

Финансиран от: OAK Foundation Швейцария – 81,800 лева.

Продължителност: 1 години. Настоящия отчет обхваща периода от месец юли 2010г. до м. Юни 2011 г.

Изпълнител:

Екип на Асоциация „Деметра”

Целева група:

– Дом за социална услуга на деца в общността”А. Г. Коджакафалията”

– Център за настаняване от семеен тип „Ронкали”

– Защитено жилище за хора в риск ”Надежда”

– Защитено жилище за млади хора с увреждания.

– Професионалисти – социални работници и възпитатели от институциите, педагогически съветници;

Цел на проекта:

Основната цел на проектa е улесняване на психологичната интеграция на деца от институции, чрез повишаване на възможностите за професионална и социална реализация и подготовката им за преход към самостоятелен живот.

 

Дейности по проекта:

Дейностите по проекта са насочени към повишаване на образователното ниво и професионалната подготовка, съобразно индивидуалните нужди на децата и предвиждат обучения за развиване на отговорно поведение и „умения за живот”, с цел улесняване социалната интеграция и професионалната реализация на децата, напускащи тези институции. След успешно завършване на професионалните курсове, проведени от лицензирана към НАПОО организация децата и младежите ще получат сертификати, необходими за бъдещата им професионална реализация. С организиране на информационни срещи с представители на местната власт, МВР, дирекция”Социално подпомагане, Бюро по труда, Здравно осигурителна каса ще се повиши информираността на децата по административни и правни въпроси, необходими им при прехода към самостоятелен живот. В апартамент под наем „Наблюдавано жилище”ще се подпомогне прехода към самостоятелен живот на най-активните и отговорни в дейностите деца и младежи, след обученията за търсене и намиране на работа ще се издаде сборник – помагало ”Старт в живота.”

 

Екип: Ръководител – 1, Координатор – 1, Ментори – 4

Постигнати резултати:

Всичките 30 младежи, участници в проекта, преминаха обучение за развиване на социални умения на тема „Умения за ефективно общуване и мирно решаване на конфликти”. През месец октомври страртира и компютърен курс за 15 младежи- участниците в проекта. Менторите по проекта провеждат регулярни срещи с младежите с цел проследяване и изпълнение на индивидуалните планове на младежите, подпомагане на социалната им интеграция и включването на младежите в обществения живот в града. През месец декември, младежите от Защитено жилище за хора в риск, придружени от своите ментори, посетиха театър „Нечия вина” по случай световния ден за борба с ХИВ и СПИН, организиран от Община Бургас и после заедно с граждани участваха в запалване на огнена панделка.

През месец декември участници в компютърния курс проведоха среща със компютърни специалисти в Дирекция Социално подпомагане и се запознаха с конкретната работа на специалистите на работното им място.

На 28.12.2010г. в Младежкия дом в гр. Бургас,   организирахме Коледно парти по проект „ Умения за успешна социална интеграция след ционална грижа„  В него взеха участие деца и младежи от четирите институции : ДОВДЛРГ „А.Г. Коджакафалията” – 15 деца ,   Защитено жилище за лица в риск– 8 младежи , Център за настаняване от семеен тип „Ронкали” – 4 деца, Защитено жилище за лица с увреждания – 4 младежи. Децата и младежите се включиха в 3 ателиета, в зависимост от техните предпочитания и интереси – ателие по готварство, ателие по танци и арт ателие.

 

Проект ІІ  „Гражданско наблюдение в полицията

Финансиран от: Институт „Отворено Общество”6340 – евро.

Продължителност на проекта: 1 година

Проектът обхваща периода от месец юни 2010 г. до м. Юни 2011 г.

Изпълнител: Екип на Асоциация „Деметра”

Целева група: Подобряване условията в РУП на територията на гр.Бургас и Бургаска облас и спазване на правата на задържаните лица.

Дейности по проекта:

– Набиране на доброволци

– Провеждане на обучение на доброволците заявили желание да участват в проекта.

Резултати:

Наблюдение на всички раионни полицейски наблюдения на територията на град Бургас и Бургаска област. За отчетния период от месец август до месец декември е осъществено гражданско наблюдение на общо 16 РУП намиращи се на територията на град Бургас и Бургаска област. Като независими граждански наблюдатели са 25 доброволци, които са преминали през селекция и обучение в метода на гражданско наблюдение. За периода август – декември 2010 г. екипите от граждански наблюдатели са осъществили 94 наблюдения, като 76 от тях са били през работни дни и 18 в извънработно време. Гражданските наблюдатели са провели общо 11 интервюта със задържани лица и 31 интервюта с граждани ползващи административни услуги в РУП.

 

Екипа: Координатор проект – 1

 

Проект ІІІ Държавно делегирана дейсност за Кризисен център за „Деца и лица жертва на насилие”.

Финансиран от: Община Бургас

Продължителност на проекта: от месец октомври 2010 до октомври 2013г.

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Целева група: Деца и лица жертва на насилие

Цел на проекта: Предоставяне на подслон, защита и социални услуги на деца и лица жертва на насилие.

Дейности по проекта:

– Кризисно настаняване

– Психологическо консултиране

– Фамилно консултиране

– Юридическо консултиране

– Социална работа

– Организацияна свободното време

– Превантивно обучителна програма „Насилие и трафик на хора”

Екип: Координатор – 1 Социални работници – 3 , Касиер домакин – 1.

Постигнати резултати: Предоставено е настаняване, социална и психологическа и юридическа подкрепа на 4 души за изминалата година.

 

 

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ:

Гр. Бургас, ул.”Шейново” 102 А , Тел: 056/ 81 56 18 , Факс: 056/ 83 66 67, Моб.: 0896821591

Електронна поща: demetra@unaacs.bg

Лице за контакти: Ана Буриева

 

 

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития