Български English

Проект XIX: „Превенция на сексуалната експлоатация на деца в процеса на деинституционализация“

Финансиран от:  OAK FOUNDATION

Продължителност: от месец май 2014 до месец май 2016г.

Обхват на проекта: Области:Бургас, Сливен и Пловдив. Социални услуги за деца и младежи

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Целева група:

– Деца и младежи от 13 до 18 години настанени в алтернативни социални услуги

– Младежи напуснали институциите над 18 години

– Професионалисти, работещи в алтернативните социални услуги

– Професионалисти от образователните институции

Цел на проекта:

Превенция на сексуалната експлоатация на деца в процеса на преход от институции за деца към алтернативни социални услуги, приемни семейства или независим живот в общността.

Специфични цели:

  • Подобряване на съществуващата методология в алтернативните социални услуги за превенция на сексуалната експлоатация на деца и лобиране за прилагането й в страната.
  • Обучение и подкрепа за професионалистите в алтернативните услуги за прилагане на подобрената методология.
  • Подпомагане на образователната система в регион Бургас, Сливен и Пловдив за превенция на сексуалната експлоатация на деца и интеграция в общността на деца напуснали институциите.

Дейности по проекта:

– Изследване на информираността,нагласите и отношението на децата и младежите по проблема за сексуалната експлоатация с въпросник, в изследването участват 30 фокус групи в 3-те региона;

– На ръч ник с тренинг модули за превенция на сексуална експлоатация на деца и младежи;

– Организиране на 3 обучителни семинара за професионалисти по проблема;

– Представяне на доклада и Наръчника на работни срещи в 3- те региона на социални работници и възпитатели, служители на АСП и лобиране за подобряване на методологията на алтернативните социални услуги;

– Създаване на филм сексуалната експлоатация на деца за целите на превантивната работа;

– Организиране на обучителни семинари с децата и младежите за повишаване на информираността и промяна на нагласите и отно ш ението им към проблема;

– Супервизии за професионалистите от алтернативните социални услуги;

– Организиране на сензитивиращи кампании във всички институции и услуги включени в проекта за сексуална експлоатация на деца и младежи;

– Създаване на консултативен съвет с участие на „експерти от опит” младежи напуснали институциите и с опит в предишни дейности и проекти

– Обучения в умения за независим живот и интеграция в професионалния живот

– Заключителна конференция за представяне на резултатите с участието на алтернативните социални услуги, младежите и комисиите за грижи за децата;

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития