Български English

Информация за проект „Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа“

Информация за проект

Асоциация „Деметра” – гр. Бургас започва работа по проект : ”Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа”. Проектът е финансиран от OAK Швейцария и е с продължителност 1 година от месец юли  2010  до  юли 2011 година.

Дейностите по проекта са насочени към 30 деца и младежи  от Дом за социална услуга на деца в общността”А. Г. Коджакафалията”,  от Център за настаняване от семеен тип  „Ронкали” и  от  Защитено жилище за хора в риск ”Надежда” и към професионалисти/ възпитатели и педагози/ от същите институции.

Основната  цел на проекта е : Улесняване на психологичната интеграция на деца от институции, чрез повишаване на възможностите за професионална и социална реализация и подготовка за преход към самостоятелен живот.

Дейностите по проекта са свързани  с подготовката на децата и младежите за преход от зависим към самостоятелен живот. Чрез повишаване на образователното ниво и професионалната подготовка, съобразно индивидуалните нужди на децата и обучения за  развиване на отговорно поведение и „умения за живот” да се улесни социалната интеграция и професионалната реализация на децата напускащи тези  институции. След успешно завършване на професионалните курсове, проведени от лицензирана към НАПОО организация децата и младежите ще получат сертификати, необходими за бъдещата им професионална реализация. С организиране на информационни срещи с представители на местната власт, МВР, дирекция”Социално подпомагане, Бюро по труда, Здравно осигурителна каса ще се повиши информираността на децата по административни и правни въпроси, необходими им при прехода към самостоятелен живот. В апартамент под наем „Наблюдавано жилище”ще се подпомогне прехода към самостоятелен живот на най-активните и отговорни  в дейностите деца и младежи, след обученията за търсене и намиране на работа ще се издаде сборник – помагало ”Старт в живота.” С възпитателите от институциите ще се проведат   2 обучителни семинара свързани с умения за ефективно общуване и мирно решаване на междуличностни  конфликти  и   работа в екип. Обученията целят възпитателите от домовете да повишат своите умения и  компетенции за работа с деца в риск

Проектът  ще завърши с работна среща с участието на държавните институции в община Бургас, имащи отношение към проблемите на децата от домовете и моделът за работа по проекта с деца и младежи напускащи институциите ще бъде обобщен и предоставен на тези организации.

ПРОЕКТ: ”Умения за успешна,социална интеграция след институционална грижа” Семинар на тема: „Умение за ефективно общуване и решаване на конфликти”

Проект ”Умения за успешна социална интеграция слединституционална грижа”

 

Семинар на тема: „Умение за ефективно общуване и решаване на конфликти”

Град Созопол 12 -14 септември

На 12,13 и 14 септември, Асоциация „Деметра” организира  семинар по проекта на тема: „Умение за ефективно общуване и решаване на конфликти”. Семинарът се проведе в град Созопол, хотел „Флагман”. В него взеха участие десет младежа от Защитено жилище за хора в риск „Надежда“и двама младежи от Защитено жилище за млади хора с увреждания- гр.  Бургас. Обучител на семинара беше Вилиана Калаеджиева.

Семинарът имаше за цел да развие и подобри у участниците уменията им за ефективно общуване и мирно решаване на междуличностни  конфликти  , както и  да се запознаят младежите от двете институции, за да се улесни изпълнението на бъдещите дейности по проекта. В семинара участваха възпитатели от двете институции и менторите по проекта.

Младежите участваха много активно и са много мотивирани за включване в последващите дейности, обучение в компютърни умения и професионално обучение.

В края на семинара участниците получиха сертификати за успешно преминатото обучение и изразиха благодарността си към екипа на Асоциация „Деметра”, както и към финансиращата организация.  Ето и някои от обратните връзки на трима от младежите:

1.      „Аз много се радвам, че се запознахм с нови хора и беше много чудесно и много се гордея”.

2.      „Изкам първо да благодаря за всичко, прекарахме много хубаво. За първи път участвам в семинар. Научих много нови неща!”

3.      „Семинарът протече успешно. Благодарея на Асоциация Деметра.”

Ръководител на проекта: Антония Месерджиева

20 години Асоциация Деметра