Български English

JUSTICE FOR WOMEN Towards a more effective rights protection and access to judicial procedures for victims of crimes

 Правосъдие за жените
Към по – ефективни права за защита и достъп до съдебни процедури на жертви на престъпления
 
 
 Проект „Правосъдие за жените – Към по – ефективни права за защита и достъп до съдебни процедури на жертви на престъпления“ ще бъде изпълнен за период от 20 месеца, започващ от мес. септември 2018г. 
Транснационалният проект се координира от Румънската организация Асоциация Pro Refugiu в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията в България, Асоциация Деметра България, Център за Европейско Коституционно право Гърция, Италианска коалиция за граждански свободи и права, Асоциация   Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidariа Испания.
 
Проектът цели да подобри достъпа до провосъдие за жени жертви на насилие, да увеличи  докладването на случаите към компетентните институции, да подобри процеса на оценяване на  щетите на пострадалите, за да се получи подходяща финансова компенсация. 
 
Очакваните резултати се състоят в следното:
 
  Повишаване капацитета на правни специалисти ( адвокати,прокурори, съдии, служители на провоохранителните органи) за справяне с недокладването на случаи, в които жените са жертви на насилие, да се осигури по – добра ефективност от правен ред в случаи на домашно насилие. 
 
  Подобряване на взаимодействието на правните власти с неправителствените организации и други подобни организации с компетенции в защитата на правата на жените и съдействие. 
 
 Осигуряване на преносимост на добрите практики, успешни стратегии сред няколкото държави  членки на ЕС ангажирани с проекта. 
 
Съответни дейности, които ще се състоят по време на действието на проекта: транснационални и национални експертни срещи, съвместни публикации съдържащи насоки и препоръки за подобряване на настоящите стратегии за защита правата на жените в съдебните процедури, работни срещи и конференции по случаи във всички страни, работещи с правни, социални и здравни експерти.
 
 Justice for Women-Towards a more effective rights protection and access to judicial procedures for victims of crimes will be implemented starting September 2018 for a period of 20 months. 
 The transnational project is coordinated by the Romanian organization Association Pro Refugiu in partnership with Center for the Study of Democracy Bulgaria, Association Demetra Bulgaria, Centre for European Constitutional Law Greece, Italian Coalition for Civil Liberties and Rights, Association Trabe Iniciativas para la Economia Social y Solidaria Spain.
 
 The project aims to improve access to justice for women victims of violence, to increase the reporting of cases towards competent institutions, to improve the assessment process of damages suffered in order to receive an appropriate financial compensation.
 
 Expected results consist in:
 
   Increase the capacity of legal professionals (lawyers, prosecutors, judges, law enforcement officers) to tackle un-reporting of cases in which women are victims of violence, to ensure to better efficiency of the protection order in cases of domestic violence.
 
 Improve cooperation of judicial authorities with non-governmental organizations and other entities with competencies in the protection of women rights and assistance.
 
 Ensure transferability of good practices, successful strategies among several EU Member States that are involved in the project.
 
 Relevant activities that will take place during project’s lifetime: transnational and national experts meetings, elaborate publications containing guidelines and recommendations to improve the current strategies on protecting women rights in the judicial procedures,  workshops and case conferences in all countries addressing legal, social and health professionals.
 
 
 
 

Развиване на регионална стратегия за превенция, защита, наказателна отговорност и политики в борбата със сексуално насилие

На 23.10.2018г. в Експо център „Флора“ – гр.Бургас се проведе  международна конференция на тема „Развиване на регионална стратегия за превенция, защита, наказателна отговорност и политики в борбата със сексуално насилие“. Конференцията бе организирана от Британско посолство в Република България и  Асоциация Деметра град Бургас. Тя се провежда в рамките на проект „ Safe community – safe children”, който Асоциация Деметра изпълнява за следващите три години, с финансовата подкрепа на OAK Fondation.

Британското посолство в Република България и Асоциация Деметра  стартираха  през 2016 г. първият и единствен в страната Център „Вселена“ за професионална помощ на жертвите на сексуално насилие. Цел на конференцията бе да се повиши обществената чувствителност по проблема и като се използва опита на партньорите от Великобритания и Румъния, да се  разработи  Областна стратегия по превенция на сексуалното насилие и злоупотреба за децата и младежите.

144 участника в конференцията бяха приветствани от специалните гости  –   Вицепрезидент на Република България г-жа Илияна Йотова, Нейно Превъзходителство г-жа Ема Хопкинс – посланик на Великобритания в България, г-жа Ивелина Василева народен представител, г-н Вълчо Чолаков – областен управител на Бургаска област, г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас и  представители от Румъния и Великобритания. Те изразиха  своята съпричастност и ангажираност  по този проблем и подчертаха необходимостта от междуинституциално сътрудничество и професионална помощ.  По време на конференцията бе представен опитът на парньорите на Асоциация Деметра от  организацията Luci Faithfull Великобритания и Център „Не на мълчанието за сексуалното насилие“ от Румъния,  за превенция на сексуалното насилие. Бяха представени и резултатите от изследване със 960 студенти от 5 Университета в България за проучване на отношението, нагласите и опита на младите хора по проблема. Последната сесия на конференцията беше практически насочена към споделяне на идеи и дейности от професионалистите, които ще подпомогнат разработването на Областната стратегия за превенция на сексуална злоупотреба с децата

 

 

20 години Асоциация Деметра

Новини и събития