Български English

ПРОЕКТ: YES! IN ACTION

Асоциация Деметра приключи успешно Проекта „YES! IN ACTION” , който беше финансиран от Съвета на Европа чрез Младежката Европейска Фондация. Проекта стартира през месец Февруари и продължи до месец Август 2011 година.

Според Закона за защита срещу дискриминацията (в сила от 2005), обучение по въпросите, свързани с половите различия трябва да се включи в програмите на училищата и университетите. Единствените опити до сега са направени благодарение на български НПО. Изчерпателно обучение за половата равнопоставеност и за премахване на половите стереотипи все още отсъства в българските училища, независимо от ясните постановления в международните инструменти и от Закона за защита срещу дискриминацията.

Въпросите за дискриминацията и насилието присъстват все по активно в нашето ежедневие. Те ни засягат пряко или непряко, и несъмнено имат отражение върху развитието на нашето общество и върху нас самите. Тези негативни ефекти пречат на нашия прогрес и подриват важни ценности, които ни изграждат като личности. Много често тези негативни явления и прояви са провокирани от незнаниети и непознаването на младежите на основни законодателни рамки и най- вече за неотчитането на съществуването на изконни/ човешки права. Това ни мотивира да работим повече в борбата срещу насилието и дискриминацията и да провеждаме обучения, кампании и форуми посветени на тези така важни теми за подрастващото поколение.

На основание писмо от Регионален инспекторат по образованието, разработихме проект насочен към младежи на възраст от 13 до 20 години. Проекта включваше 7 обучителни модула и кампании. Основната тема на проекта беше обучение по човешки права, превенция на насилието и дискриминацията и 2011 година- Европейска година на доброволчеството.Обученията и младежките дейности се роведоха съвместно с Център за превенция на насилието и престъпността,град Бургас. Предвиждат се обучения, презентации и кампании по метода- „Връсници обучават връстници” и в самите училища.

Като основна, обучителна методология използвахме „Компас”. През 2002 г. Съветът на Европа публикува “КОМПАС – учебник по човешки права за младите хора.” В момента учебникът е преведен на италиански, немски, румънски, английски, френски, руски, хърватски, холандски и унгарски език. Стремежът на Дирекцията за младежта и спорта е учебникът да достигне до всички краища на Европа.

Предстои стартирането на втори проект, който ще е продъление.