Български English

Приемна за жертви на домашно насилие в УМБАЛСМ Пирогов

ПРИЕМНА ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

ВНИМАНИЕ!!!   ОТ 30.03.2020г. ПРИЕМНАТА ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ КОНСУЛТАЦИИ ДИСТАНЦИОННО НА ПСИХОЛОГИЧНА ДЕНОНОЩНА ЛИНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ КРИЗИ

ПРЕДСТАВЯНЕ

Приемната за жертви на домашно насилие  в УМБАЛСМ „Пирогов“ гр.София, стартира в рамките на проект „Координиран мултисекторен отговор към , домашното насилие, чрез въвеждане на основен пакет от услуги”

Проекта се реализира от Асоциация „Деметра“ в партньорство с  УМБАЛСМ „Пирогов“, ГДНП /Главна Дирекция Национална Полиция/, СДВР /Софийска Дирекция на Вътрешните Работи/, с подкрепата на МП /Министерство на Правосъдието/ на РБ /Република България/

Представяне на проекта и резултатите

Дългосрочната цел на проекта се свързва с  увеличаване на докладването и повишаване ефективността на услугите за жертви на домашно насилие, чрез изграждане на единен междуинституционален отговор.

Краткосрочни цели в проекта се свързват с:

-повишаване и осигуряване на безопасността за жертвите на домашно насилие, чрез предоставяне на комплексна професионална услуга на едно място;

-поемане на отговорност у извършителите за проблема домашно и основано на пола насилие, чрез включването им в специализирана програма за редуциране на агресивно поведение;

-подобряване на междуинституционалното взаимодействие, чрез изработване на основен пакет от услуги за осигуряване на  единен отговор на проблема домашно насилие

-повишаване на чувствителността на широката общественост по проблема домашно насилие, чрез информационни кампании

Място на провеждане:

-Гр.Бургас – Център по превенция на насилието и престъпността

– Гр.София – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ и „Център за индивидуално психологическо консултиране и групови програми“

Времетраене – Проектът стартира от  01.05.2019г., като дейностите по семинари и представяне на резултатите се реализираха до 30.10.2019г. Приемната за жертви на домашно насилие продължава своето функциониране и до днес.

Целеви групи:

-Жертви на домашно насилие – 80 лица

-Извършители на домашно насилие – 20 лица

-Професионалисти от институции: здравни, социални, полиция, съд, прокуратура, адвокати, доставчици на социални услуги – 120 лица

ДЕЙНОСТИ

  • Предоставяне на Комплексна услуга за жертви на домашно насилие от мултидисциплинарен екип.

Предоставяне на комплексна услуга за жертви на домашно насилие. Настоящата дейност включва предоставянето на иновативна форма на предоставяне на консултиране за жертви на домашно насилие, а именно от мултидисциплинарен екип от специалисти на едно място. Дейността се предоставя, както на територията на Центъра по превенция на насилието и престъпността /Бургас/, така и на територията на УМБАЛСМ „Пирогов“ /София/. В рамките на проекта стартира и ПРИЕМНА ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ в УМБАЛСМ „Пирогов“. 

Тук на място се предоставя консултантска помощ, както от лекар, така и от полицай и психолог и/или социален работник и юрист, спрямо изработената методика на „основен пакет от услуги за жертви на домашно насилие“, който се изработи от професионалистите по време на обученията и участието в проекта. В болницата са разпространени информационни материали за услугата, както и  рекламен клип, който се прожектира на ТВ мониторите в болницата. При постъпването на случай на домашно насилие се извършва първоначална оценка на риска относно безопасността на пострадалата, нейното физическо и психическо състояние и в зависимост от нуждата се оказва конкретната помощ на място. В приемната в УМБАЛСМ „Пирогов“ за период от 1 юли, 2019г. до края на февруари 2020г. – 60 пострадали са потърсили помощ, като същите са с физически наранявания и са насочени от лекарските кабинети в болницата.

  • Предоставяне на Специализирана програма за работа с извършители на домашно насилие. 

Предоставя се в Центъра за индивидуални психологически консултации и групови програми в гр.София. Организацията има натрупан опит по предоставянето на специализирана програма за работа с извършители на домашно насилие и разработена методика. Настоящата дейност включва прилагането на програмата в два от центровете към организацията в гр.Бургас „Център за превенция на насилието и престъпността“ и в гр.София в „Център за индивидуални и фамилни психологически консултации. Дейността включва прилагането на  разработена методика за програма контрол наз агресивно поведение. Дейността се предоставя от 4 експерт-консултанти и обхваща 40 лица за период от шест месеца от юли до декември 2019г. Същите са насочени от съдилищата със заповед за защита по мярка т.5, чл.6 от ЗЗДН. Налице е изградено сътрудничество в рамките на проекта със Софийски Районен Съд, като информация за програмите и тяхното функциониране периодично се изпраща към СРС. Изработен е регистър на лицата участвали в програмата, досиета за всяко лице и анализ на ефективността на програмата за период от 6 месеца.

  • Изработване на „Основен пакет от услуги за жертви на домашно насилие“.

Дейността включва разработването на наръчник за специалистите,  за осигуряване на единен междуинституцинален отговор на проблема, включващ базисни характеристики на основни и специфични услуги при здравни, правоприлагащи и социални дейности в помощ на жертвите на домашно насилие. Конференция за промотиране на изработения наръчник за „основен пакет от услуги за жертви на домашно насилие“ също е част от дейността, както и  поредица от 4 семинари за различните видове специалисти:

  • УМБАЛСМ Пирогов – 25-26 юни – 42 участника
  • Полицейски структури Пирогов 2 юли – 22 участника 
  • Софийски Районен Съд – 16 юли – 17 участници
  • СДВР – 17 юли
  • Психолози и социални работници – 19 септември – 20 участници

ЕКИП

Доц.дмн Павлина Петкова

Дияна Видева

Мария Иванова

Галина Георгиева

Румяна Иванова

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития