Български English

Проект XIII: „Държавно делегирана дейсност за Център за превенция на насилието и престъпността“

На основание Заповед № РД 01-224/16.02.2012г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Договор с рег.№ 46-00-32/1 за управление на социални услуги в общността между Община Бургас и Асоциация «Деметра» от 16.05.2012г. «Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие» гр. Бургас стартира дейността си.

 

Финансиран от: Община Бургас

Продължителност: от месец май 2012 до месец май 2015

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Целева група: Най-общо целевите групи на тази услуга са лица, преживели насилие, както и техните семейства/близки. Услугата е насочена по специално към: лица, жертви на домашно насилие; лица, жертви на трафик, извършители на домашно насилие

Основни дейности:

  • социално консултиране- кризисна интервенция и социална рехабилитация, с цел обсъждане на варианти за справяне със ситуацията и вземане на правилните решения.
  • психологическо консултиране- с цел преодоляване на травматизиращото събитие; формиране на умения за вземане на адекватни решения; повишаване на самооценката и справяне със стреса;
  • юридически консултации- предоставяне информация за възможностите за закрила по Закона за защита от домашно насилие и съдействие при изготвяне на документация за изискване на мерки за защита и стартиране на гражданско дело по ЗЗДН.
  • фамилно консултиране- семейна терапия след проведена индивидуална терапевтична работа с жертвата на насилие, и след приключила корекционна програма с насилника за справяне с гнева и преодоляване на негативните емоции.
  • специализирана програма за работа с извършители на насилие- дългосрочна групова терапия на извършители на насилие, с цел изграждане на алтернативни модели на ненасилнически взаимоотношения и промяна на нагласите за осъзнаване на собственото агресивно поведение по отношение на близките хора.
25 години Асоциация Деметра

Новини и събития