Български English

ПРОЕКТ: “Hate speech online” Спрете речта на омразата в интернет !

            Сдружение Асоциация „Деметра“  стана част от кампанията за борба с речта на омразата в Интернет. Неин инициатор е Съвета на Европа, който ще проведе серия от събития за защита на човешките права в онлайн пространството през 2013 г, чрез проекта който изпълни : “Hate speech online”. Дейноститепо  него се се финансира от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа. Ръководител и координатор на проекта е Теодора Танева.


Дейностите включваха провеждане на  тридневна среща на всички заинтересовани страни по този проблем– младежи, специалисти, които работят с младите хора/учители, социални работници, психолози, младежки работници и др/, както и представители на институции, които са ангажирани с изработването и прилагането на младежки политики и дейности. Срещата се проведе в град Бургас, Център за превенция на насилието и престъпността.

         Една от основните цели на срещата беше да се запознаят специалистите и представителите на институциите с проблема и понятието „онлайн реч на омразата“, да се определят причините за пораждането на различните нива на омразно говорене и дискриминацията в интернет и социалните мрежи, да се проследи връзката между  тормоза и дискриминацията в киберпространството до престъпленията от омраза. Друга основна цел на тази среща беше, съвместно с младите хора, да се разработят  дейности, програми за обучение и политики, които да бъдат включени в училищната програма и живот, с цел превенция на насилственото поведение, дискриминацията и проявите на крайни форми на омраза и ксенофобия сред младите хора. Като резултат от проекта беше преведен и адаптиран  наръчник за специалисти, който включва концепцията на понятието, европейски законови рамки и механизми за превенция и борба с речта на омразата, както и практически насоки и методи за превенция на явлението сред младите хора, в училищна възраст. На участниците в проекта бяха раздадени сертификати за участие в обучението и семинара

HATE SPEECH ONLINE

 Плакат2

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА” ЗА 2012 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СДРУЖЕНИЕ

„АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА”

ЗА 2012 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бургас,    2013г.

 

 

 

 

 

І. ВИЗИЯ, МИСИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ                                                                                     

Визия

Асоциация „Деметра” е регистрирана в Бургаски Окръжен съд през 1997 година като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ. Адреса на регистрация е гр. Бургас ул. “Шейново” 102А. Асоциацията се управлява от   трима членове, с председател  Ана Димитрова Буриева – сьгласно устав от 2010 г.  Асоциацията е регистрирана на 18.11.1997 година, с последващи  пререгистрации през 2002, 2007, 2008 и 2010 год.

Мисия

            –   разработване и прилагане на стратегии и практики в областта на социалните дейности, в областта на равенство на половете, интеграция на малцинствени етноси, политики за млади хора;

            –    разработване и реализиране на проекти за групи в неравностойно положение;

            –    разработване и прилагане на програми за  професионално образование;

            –    организиране на обучения за развитие на капацитета на членовете си;

            –   изграждане на партньорства, обмен на информация и участие в национални и международни мрежи за съвместна работа;

–   предлагане на програми и консултантски услуги- социални,

психологически, юридически, педагогически и др. услуги;

–   осигуряване на пространство, където жените преживели насилие могат

да получат емоционална помощ от която се нуждаят;

–   създаване на контакти с държавните институции, органите на местно

самоуправление, бизнеса и академичните звена, както и с международни организации и донорски програми, подкрепящи дейността на НПО;

–          застъпничество за граждански права;

–          мотивиране и активно включване в обществения живот на хора или

групи от хора, маргинализирани вследствие на различия от социален, културен, религиозен или здравословен характер.

Стратегически цели

Подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура  и  спорт на базата на установени приоритети и нужди; Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики; Работи за приобщаване към обществото на младежи, възрастни и семейства

в неравностойно положение; Идентифициране, защита и лобиране за изработване и прилагане на политики за младите хора; Повишаване качеството на професионалното образование и квалификация за различни групи професионалисти; Подпомагане процеса на интеграция на малцинствени общности в българското общество; Постигане на равенство на половете, като основна  и неделима част от икономическото, социално и демократично развитие; постигане на икономическо равенство между мъжете и жените – елиминиране на различията в заплащането между половете; развиване на предприемачество за жени; развиване на политики за социална защита срещу бедността; преборване с множествената дискриминация;  постигане на баланс и съвместяване на работата с личния и семеен живот – гъвкава заетост за мъжете и жените; повишаване на качеството на услугите от грижи за всички възрастови групи; постигане на баланс между мъже и жени в грижите за децата и другите зависими членове на семействата; повишаване равното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения – насърчаване участието на жените в политиката, в бизнеса, в науките и технологиите; елиминиране на насилието основано на пола – домашно насилие, трафик на жени, сексуално насилие на работното място; елиминиране на джендър стереотипите в обществото  в образование, култура, трудов пазар, медии.

II. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

 

ПроектI: “Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа”

 

Финансиран от:  OAK Foundation Швейцария и Velux FND

Продължителност: 3 години/ 01.07.2010 до 30.06.2013 г/ Настоящия отчет обхваща периода от месец  януари 2012г. до м. Декември  2012 г.

Изпълнител: Екип на Асоциация „Деметра”

Целева група:

–  Дом за социална услуга на деца в общността”А. Г. Коджакафалията” – 10 деца

–  Център за настаняване от семеен тип  „Ронкали” – 6 деца

–  Защитено жилище за хора в риск гр. Бургас – 15 младежи

–  младежи от преходно жилище към Асоциация „Деметра” – 3 девойки

–  Център за настняване от семеен тип към Община Бургас – кв. Славейков – 2  деца

Професионалисти – социални работници и възпитатели от институциите, педагогически съветници, психолози;

Цел на проекта:Основната цел на проектa е улесняване на психологичната интеграция на деца от институции, чрез повишаване на възможностите за професионална и социална реализация и подготовката на младежите за преход към самостоятелен живот извън институцията.

Дейности по проекта: Дейностите по проекта са насочени към повишаване на образователното ниво и професионалната подготовка, съобразно индивидуалните нужди на децата и предвиждат обучения за  развиване на отговорно поведение и „умения за живот”, с цел улесняване социалната интеграция и професионалната реализация на децата, напускащи тези  институции. След успешно завършване на професионалните курсове, проведени от лицензирана към НАПОО организация, децата и младежите ще получат удостоверения и сертификати, необходими за бъдещата им професионална реализация. С организиране на информационни срещи с представители на местната власт, МВР, дирекция”Социално подпомагане, Бюро по труда, Здравно осигурителна каса ще се повиши информираността на децата и младежите по административни и правни въпроси, необходими им при прехода към самостоятелен живот. В апартамент под наем „Преходно жилище” се подпомага прехода към самостоятелен живот на три млади момичета, бивши възпитаници на ДОВДЛРГ „А.Г. Коджакафалията”.

Предлага се професилнална помощ на социалните работници и на възпитателите, които работят с децата и младежите, включени в проекта.

След проведените обучения за развиване на специални умения, завършени курсове по професии младежите получават подкрепа за търсене и намиране на работа. В края на проекта ще се издадат 2  наръчника  – помагало ”Старт в живота” – пътеводител за младежи и Наръчник на ментора – помагало за специалисти. На заключителна конференция с участието на партньорите по проекта, организации и институции от града и медиите  ще се обобщят резултатите от проекта.

Екип: Ръководител – 1, технически сътрудник, счетоводител, ментори – 4, социален работник – 1, Психолог – 1.

 

 

 

 

 

Проект II: Повишаване капацитета на граничнитеобщини с цел предоставяне на социални услуги и прилагане на европейски политики в социалната сфера” Финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустроиството по програма IPA Cross-Border Program

 

Продължителност на проекта: от 01.07.2011. до 15.04.2013

Финансиран от:  Министерство на регионалното развитие и благоустроиството Програма ТГС България – Турция.

Изпълнител:  Водеща организация Асоциация „Деметра” и партньори Община Созопол и Община Алполлу Турция.

Цел на проекта: Проекта  има за  цел изграждане на нови социални услуги в общността на територията на Община Созопол и Община Алполу. В двата гранични града  ще бъдат изградени и оборудвани  две сгради за предоставяне на съответните социални услуги – Дневен център за деца с увреждания в гр.Черноморец и Център за възрастни хора с увреждания в Община Алпулу.

Проекта  включва 13 дейности – реконструкция и оборудване на сградите,  в които ще се предоставя социалната услуга, публични  и информационни кампании  и  обучение на специалистите,  които ще предоставят социалните услуги.  Двете общини ще изработят обща стратегия, която ще съдържа оценка на социалните услуги, които се предоставят в момента в двете общини, оценка на потребностите на целевата група и  законодателната рамка в двете страни. Общата стратегия ще съдържа и разработени бъдещи социални услуги, които да бъдат развити в двете общини,  а също така  и оценка на капацитета за тяхното предоставяне. Стратегията ще бъде налична и в електронна версия.

По проекта се предвиждат международни срещи и  обмяна на опит между двете държави.

Екип: Координатор – 1 социален експерт- 1 счетоводител – 1

ПроектIII: „Утвърждаване и разпространяване на добри практики за защита и рехабилитация на жертви на домашно насилие и специализирани програми за извършители, чрез ефективно консултиране и междуинституционален обмен”

Продължителност на проекта: 12 месеца –  от  демеври 2012  до декември 2013г.

Изпълнител:  Водеща организация Асоциация „Деметра”

Финансиран от:  Министерство на правосъдието

Цел на проекта: Проекта  има за  цел

 -Повишаване качеството на услугите за пострадалите и услуги за извършителите, чрез предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа за жертвите и специализирана програма за насилници

-Създаване на последователен философски подход с централен принцип сигурността на жертвата, чрез междуинституционален обмен и съвместни координирани действия

-Повишаване капацитета на професионалисти и представители на институциите, чрез обмен на добри практики по приложение на ЗЗДН

Проекта  включва 9 дейности:

Дейност 1: Индивидуално психосоциално консултиране на лица и семейства пострадали от насилие

Дейност 2:    Социално консултиране и посредничество със социалните системи

Дейност 3: Юридическо консултиране и правна помощ за пострадали от домашно насилие

Дейност 4:   Специализирана програма за извършители на домашно насилие

Дейност 5: Психологическо консултиране и психологична рехабилитация за пострадали от домашно насилие

Дейност 6:  Предоставяне на ежеседмични супервизии за специалисти работещи със случаи на домашно насилие

Дейност 7: Ежемесечни срещи за мултидисциплинарно взаимодействие с ключови специалисти и представители на институции отговорни за прилагане на ЗЗДН

Дейност 8:  Семинари за обмен на добри практики между специалисти от различни служби, работещи по случаи на домашно насилие

Дейност 9:  Заключителна конференция за представяне на резултатите от обмена на добри практики и резултатите от проекта

 

Прокет: IV: Yes!In Action 2

Продължителност: от март 2012 до август 2012

Целева група: Младежи на възраст 14-18/500броя , обучени деца/

Дейности: Обучение на младежите в основни човешки права, женски човешки права и джендър равнопоставеност. Обученията се проведоха на територията на бургаските училища, по метода на неформалното образование. Дейностите бяха разделени на два обучителни модула : лекционна част, която вклчваше презентации на проблема и интерактивни дейности, целящи да бъде приложено наученото и да бъде осмислен обучителният материал. По проекта бяха издадени информационни, младежки бюлетини

Екип за управление на проекта:Искра Делчева и Теодора Танева

Обучители : Ана Буриева и Антон Портенов

 

Прокет: V:Hate Speech online

Продължителност: декември 2012 до декември 2013

Целева група: Младежи на възраст 14-18/ 20броя , обучени деца/ Специалисти които работят с млади хора и изграждат политики в областта на младежките дейности /30 броя/  медии и местни власти

Дейности: Провеждане на работни срещи и обучение по проблемите на речта на омразата в интернет. По проекта беше проведена тридневна. работна среща-обучение. Първият ден от срещата беше насочена към младите младежите и доброволците. Обучен фасилитатор представи проблема на младите хора и чрез интерактивни дейности беше проучена тяхната нагласа и знание по проблема. В края на работният ден, младежите изготвиха кратко представяне и препоръки към специалистите и социалните работници. През вторият ден на работната среща , специалистите и младите хора , работиха заедно по проблема и по изготвянето на препоръки и методики за превенция на проблема на местно и национално ниво. През третият ден на срещата, проблема беше представен на местните власти и медиите.

Екип за управление на проекта:Ана Буриева и Теодора Танева

Обучители : Дияна Видева и Антон Портенов

Проект:VI  Второ национално турне Родени без любов

Финансиран от: Фонд социална закриза към МТСП

Продължителност: 02.04.2012 – 31.07.2012

Изпълнител: Асоциация Деметра

Целева група: млади хора и деца лишени от родителска грижа с изявени таланти

Основна цел: Осигуряване на социална интеграция на децата лишени от родителски грижи. Чрез медийните и публични изяви да се осигури социалното ангажиране на медиите и обществото към проблемите. Да се даде възможност за изява на талантите и възможностите, който имат младежите.  Да бъде разработен модел за работа с надарени деца с малко възможности и лишени от родителски грижи.

Други основни цели:

–          Привличане на общественото внимание към талантливите деца лишени от родителски грижи.

–          Осигуряване на възможност за сценична и публична изява на талантливи деца.

–          Показване на възможностите и социална интеграция на деца в неравностойно положение и деца с малки възможности.

–          Стимулиране и разработване на модел за изява и интеграция на други деца и младежи, лишени от родителски грижи.

 

Държавно делегирана дейсност за Кризисно център за деца и лица, жертви на насилие и трафик.

Финансиран от:  Община Бургас

Продължителност: от месец октомври  2010 до октомври  2013г.

Изпълнител:  Асоциация „Деметра”

Целева група: деца и лица жертва на насилие

Цел: Предоставяне на подслон, защита и социални услуги на деца и лица жертва на насилие.

Дейности:

–  Кризисно настаняване

–  Психологическо консултиране

–  Фамилно консултиране

–  Юридическо консултиране

–  Социална работа

–  Организация на свободното време

–  Превантивно обучителна програма „Насилие и трафик на хора”

Описание на центъра: „Кризисното настаняване е предназначено за деца и лица, жертви на насилие, които са в криза в следствие на травматично събитие, застрашени са от рецидив на насилието или са лишени от подкрепа на социалното си обкръжение. Целта на тази мярка е осигуряването на 24 часова защитена среда, с оглед предотвратяването на рецидив на насилието. За клиентите се осигурява временен подслон /от три до шест месеца/, спешна психосоциална помощ и юридическо консултиране. Настаняването се извършва с административен акт от „Дирекция „Социално подпомагане”, съгласно разпоредбите на ППЗСП и ППЗЗД. За периода на престоя се задоволяват ежедневните потребности на клиентите.

Отчет за дейността: За изминалата година в Кризисен център Бургас  със заповеди и направления  на ДСП – Бургас, в центъра са настанени  20 непълнолетни лица и  11  пълнолетни лица.

Държавно делегирана дейсност за Център за превенция на насилието и престъпността

 

На основание Заповед № РД 01-224/16.02.2012г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Договор с рег.№ 46-00-32/1 за управление на социални услуги в общността между Община Бургас и Асоциация «Деметра» от 16.05.2012г. «Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие» гр. Бургас стартира дейността си.

 

Финансиран от:  Община Бургас

Продължителност: от месец май 2012  до месец май 2015

Изпълнител:  Асоциация „Деметра”

Целева група: Най-общо целевите групи на тази услуга са лица, преживели насилие, както и техните семейства/близки. Услугата е насочена по специално към: лица, жертви на домашно насилие; лица, жертви на  трафик, извършители на домашно насилие

Основни дейности:

  • социално консултиране- кризисна интервенция и социална рехабилитация, с цел обсъждане на варианти за справяне със ситуацията и вземане на правилните решения.
  • психологическо консултиране- с цел преодоляване на травматизиращото събитие; формиране на умения за вземане на адекватни решения; повишаване на самооценката и справяне със стреса;
  • юридически консултации- предоставяне информация за възможностите за закрила по Закона за защита от домашно насилие и съдействие при изготвяне на документация за изискване на мерки за защита и стартиране на гражданско дело по ЗЗДН.
  • фамилно консултиране- семейна терапия след проведена индивидуална терапевтична работа с жертвата на насилие, и след приключила  корекционна програма с насилника за справяне с гнева и преодоляване на негативните емоции.
  • специализирана програма за работа с  извършители на насилие- дългосрочна групова терапия на извършители на насилие, с цел изграждане на алтернативни модели на ненасилнически взаимоотношения и промяна на нагласите за осъзнаване на собственото агресивно поведение по отношение на близките хора.

 

За периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г. „Център за превенция на насилието и престъпността” беше посетен общо от 304  клиенти, търсещи помощ и съдействие от екипа от специалисти, работещи в него. От тях  259 жени и 45 мъжe. Проведени бяха общо 509 консултации, от които 144 с юрист, 156 с психолог и 209 консултации със социален работник. Обработени са 88 молби по ЗЗДН /Закон за защита срещу домашно насилие/, които са подадени в Районен съд – Бургас, всичките с искане за незабавна защита.

 

Екип работещ в центъра:  Директор, Социален работник, Психолог, Юрист, Педагог-обучител.

Екипът  притежава необходимия професионален опит и стаж да работи по проблемите на целевата група. Услугата се предоставя на  адрес: гр. Бургас  бул.»М. Луиза» №9 , тел. 056/ 825205

Капацитет на центъра: Капацитът на „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие”- 15 лица месечно, ползващи услугите със заповед от Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Бургас.

 

ЗА КОНТАКТИ:

гр. Бургас, ул.”Шейново” 102 А ,

Тел: 056/ 81 56 18 , Факс: 056/ 83 66 67, Моб.: 0896821591

Електронна поща: demetra@unaacs.bg

Лице за контакти: Ана Буриева