Български English

История

Асоциация „Деметра” е регистрирана в Бургаски Окръжен съд през 1997 година като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ.

След направените промени адреса на регистрация е гр. Бургас ул. “Шейново” 102А. Асоциацията се управлява от управителен съвет , състоящ се от трима членове, с председател Ана Димитрова Буриева – сьгласно устав от 2010 г.

Асоциацията е регистрирана на 18.11.1997 година, с последващи пререгистрации през 2002, 2007, 2008 и 20010 год.

През годините на своето съществуване асоциацията активно участва в лобирането и приемането на закона за защита от домашно насилие, неговото прилагане, осъществява програми за обучение на специалисти, работещи в това направление / полицаи, прокурори, съдии, социални работници и др./, предоставя комплекс от услуги за пострадали и програма за работа с извършители на насилие.

Организацията активно работи по противодействие на трафика на хора, сексуалната експлоатация и насилие, основано на пол.

Сдружение „Асоциация Деметра” е част от Алианс за защита от насилие, основано на пол.

  • През 2008г. по програма ФАР беше изграден кризисен „Кризисен център за деца и лица, преживели насилие” в гр.Бургас.
  • През 2009г. на базата на сключено тристранно споразумение между Община Бургас, ОДМВР Бургас и Сдружение „Асоциация Деметра” беше изграден и страртира своятга дейност „Център за превенция на насилието и престъпността”.
  • През 2012г. на основание проведена конкурсна процедура беше сключен договор с Община Бургас за управление на социални услуги в общността – държавно делегирана дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция” на лица, пострадали от насилие в Община Бургас. тази дейност се съвместява с дейността на Центъра за превенция на насилието и престъпността в гр.Бургас.
  • През 2014г. след участие в конкурсна процедура и сключен договор с Община Средец организацията пое управлението на държавно делегирана дейност „ Кризисен център за деца, преживели насилие” в гр.Средец.
25 години Асоциация Деметра

Новини и събития