Български English

ПРОЕКТ: Гражданско наблюдение в Полицията

ПРОЕКТ

Цел на проекта
Проект “Гражданско наблюдение в полицията” се осъшествява от Институт
“Отворено обшество” – София по одобрена от Генерална дирекция “Полиция”
методология и има за главна цел, изграждане на доверие между полоцията и местната
обшност и осигуряване на прозрачността на полицейската институция.

Средства за реализация на на проекта

В основата си практиката на гражданското наблюдение се изразява във възможността
граждани да посешават без предварително предупреждение зградите на Районните
полицейски управления/РПУ/ и да наблюдават условията за полицейско задържане.
Такава практика съществува в редица европейски страни представлява сероизна
гаранция за защита на правата на човека.Методът на наблюдение, който се използва у
нас, е повлиян от английски и холандски опит.

Гражданските наблюдатели са доброволци, които са преминали през селекция и
обучение в метода на гражданско наблюдение.Екипи от граждански наблюдатели
осъществяват наблюдение в РПУ-тата въз основа на предварително одобрен график,
информация за който имат само участниците в проекта.Всички посещения се
осъществяват от екип състоящ се от 2-ма граждански наблюдатели, което спомага за
максимална обективност на констатираните факти.Извършват се наблюдения в
разлчно време и дни от седмицата съгласно методологията на проекта и правилата за
извършване на гражданските наблюдения.Доброволците осъществяват наблюдение
върху местата за задържане, говорят със задържаните (ако те са съгласни) за условията
за задържането им, наблюдават общото отношение на съответното звено
към гражданите. В комуникацията си с полицейските служители доброволците могат да
обсъждат проблемите на отношенията граждани-полиция, да предлагат способи за
подобряване на сътрудничеството. Въз основа на осъществените наблюдения,
доброволците попълват екипни доклади. Екипните доклади отразяват факти
констатирани по време на наблюдението.

Ежемесечно се изготвят обобщени доклади, като копие от тях се предават на
Директора на Областна дирекция “Полиция” и на гражданските наблюдатели. На всеки
три месеца се изготвят тримесечни аналитични доклади, които освен на ОДП се
предават за обществен контрол на основните заинтересовани страни и чрез медийна
кампания се популяризират сред обществеността.

Развитие на проекта
Метода на гражданско наблюдение над полицията е изпробван първоначално в град
Плевен (2004 г.) и осъществен през 2005-2006г. в деветте Районни полицейски
управления на територията на град София в партньорство с Генерална Дирекция
“Полиция”, Столична дирекция “Полиция” и Столична община.

Предвид постигнатите добри резултати и в двата града, през 2007 година Институт
“Отворено общество” – София разшири практиката на гражданското наблюдение в
градовете Варна, Бургас, Пловдив и продължи проекта в София и Плевен.
Разширяването на практиката спомогна за налагане на унифицирана методология на
гражданското наблюдение и трайно установи тази форма на взаимодействие между полицията
и гражданите на местно ниво.

В гр.Бургас проект ” Гражданско наблюдение в полицията ” се осъществява от
Институт ”Отворено общество” – София съвместно с Асоциация ”Деметра” – гр.Бургас.
През май 2007г. в гр. Бургас бе проведено обучение на 40 доброволци, които
предварително бяха селектирани, одобрени от органите на полицията. Те бяха обучени
в метода на гражданско наблюдение. Екипите от граждански наблюдатели
осъществяват наблюдение в Районните полицейски управления /РПУ/ въз основа на
предварително одобрен график, информация за който имат само участниците в проекта.
Доброволците осъществяват наблюдение върху местата за задържани и следят за
спазване на нормативната база, уреждаща 24 часовото полицейско задържане. Въз
основа на осъществените наблюдения, доброволците попълват екипни доклади, в които
отразяват факти констатирани по време на наблюдението. Ежемесечно се изготвят
обобщени доклади, като копие от тях се предават на Директора на ОДП – Бургас.
За първата фаза на проекта общо са проведени 166 наблюдения, от които 139 са
извършени между 7.00 и 19.00 часа, а 17 от посещенията между 19.00 и 7.00 часа.
Посещенията през работните дни са 134, а през почивните дни 17.
Наблюденията се извършват от екипи от по двама гражданските наблюдатели, което
допринася за обективността на констатираните факти. Посещения се извършват без
предварително уведомяване на полицейските служители, в различен ден и час от
предходните наблюдения.

Резултати от проект “Гражданско наблюдение в РПУ в гр. Бургас”
Основните констатации на гражданските наблюдатели са ограничен достъп на
задържаните лица до правна и медицинска помощ и повсеместно неспазване на
изискванията на подзаконовата нормативна база, която урежда помещенията, в които се
извършва задържането и работата със задържаните лица. Масова практика е разпитите
на задържаните лица да се извършват в кабинетите оперативни работници и дознатели,
което е в нарушение на Инструкция I- 167, по която разпитите трябва да се провеждат в
специално обособени помещения, в които няма опасни предмети, мебелите са
неподвижно закрепени за пода и има видеонаблюдение. Неспазването на тези
нормативни разпоредби създава предпоставка за нарушаване на правата на
задържаните лица.

В началото на проекта във всички РПУ на гражданските наблюдатели е разяснено, че
храна на задържаните лица се закупува само чрез лични средства или от роднини и
близки. В отговор на направените констатации от гражданските наблюдатели е
създадена необходимата организация за осигуряването на храна на задържаните лица в
съответствие с чл. 43 от Инструкция №Iз-2451/29.12.2006 г.
При провеждането на първите посещения в РПУ през юни 2007 г. наблюдателите
констатират, че регистрите по задържането не се водят регулярно и има неточности
между заповедите за задържане и отразената информация в останалите регистри.
Благодарение на регулярните доклади с констатации, изпращани до началниците на
ОДП, към месец август 2007 наблюдателите отбелязват в докладите си, че всички
документи и регистри се водят коректно и регулярно с изключение на практиката за
нанасяне на поправки, без да се обозначава кой и защо ги извършва.
При своите посещения в РПУ гр.Бургас и област Бургас гражданските наблюдатели
констатират, че във всички РПУ в гр.Бургас при необходимост или желание от страна
на задържаното лице му се осигурява медицинска помощ. Няма установен отказ от
страна на полицейски служител да съдейства за предоставяне на медицинска помощ на
задържано лице. Всички РПУ използват услугите на медицинските работници от ,
Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас, в който има обособен кабинет за
преглед на задържани лица. В случай, че лицето е с влошено здравословно състояние, в
РПУ се вика Бърза помощ и лекарят преценява дали лицето ще бъде прието в болница
по спешност. Когато задържаното лице е във видимо добро състояние двама
полицейски служители го конвоират до Центъра за спешна медицинска помощ,
присъстват на прегледа и след това го конвоират обратно до полицейското управление.
Сериозен е проблемът със заплащането на лекарите, когато става въпрос за
здравно неосигурени лица. Лекарите са принудени да обслужват задържаните на
доброволни начала, ако те не са здравно осигурени.
При извършените наблюдения от гражданските наблюдатели в РПУ на
територията на област Бургас бе установено, че осигуряването на медицинска помощ на
задържаните лица се осъществява от личните лекари на полицейските служители на
доброволни начала. В РПУ Средец личните лекари отказват да освидетелстват
задържаните лица и се налага тяхното конвоиране до Центъра за спешна медицинска
помощ в гр. Бургас, което не винаги се осъществява. Причина за това е липсата на
подписан договор с Многопрофилна болница за активно лечение – гр.Средец.

Липсва законова или подзаконова регламентация, която да урежда въпросите за това
кой лекар трябва да бъде потърсен и кой следва да заплати прегледа. Поради това няма
и унифицирана практика за предоставяне на медицинска помощ на задържаните в РПУ.
В отговор на констатациите на гражданските наблюдатели, отразени в месечните
доклади, се проведи среща на директора на ОДП – Бургас и директора на
Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Бургас, на която се взе решение да се
изготви бланка. Тя представлява талон за медицински преглед за установяване на
здравния статус на задържаните лица по чл.63 от ЗМВР. Бланката талон се попълва от
лекаря предоставил медицинска помощ и се съхранява в досието на всеки задържан.
Това допринеси за спазването на правата на задържаното лице и за водене на отчетност
за предоставена медицинска помощ.

Резултатите от проекта в гр.Бургас след приключването на първата му фаза
показаха, че практиката на гражданското наблюдение е ефективен инструмент за
граждански контрол над полицията и за спазване на законовите и подзаконови
разпоредби свързани с дейността на полицейските управления.

Събитие към гражданско наблюдение

На 18.12.2007година се проведе медийна пресконференция, на която присъстваха,
представители на различни медии, шефът на ОДП гр.Бургас комисар Павлин Димитров,
комисар Костадин Цоцомански – началник отдел “Охрана обществен ред,
противодействие на престъпността и превенция”, главен инспектор Жельо Танев – служител
в отдел ООРППП и координатор от страна на полицията, Дияна Видева – председател
на Асоциация “Деметра” и Росица Райкова регионален координатор по проекта за гр.Бургас.
На конференцията беше представен проекта “Гражданско наблюдение в РПУ в гр. Бургас”,
статистика за извършените наблюдения, констатираните нарушения и предприетите
мерки за тяхното отстраняване.

[nggallery id=2]

25 years Association Demetra

News and Events