Български English

Годишен отчет на Асоциация Деметра 2014 г.

Association “Demetra”

102А Sheinovo str. Bourgas Bulgaria

tel./fax +359 56 81 56 18 ;

e- mail: demetra@unacs.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СДРУЖЕНИЕ

 

„АСОЦИАЦИЯ ДЕМЕТРА”

 

ЗА 2013 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бургас, 2014г.

 

 

 

 

 

 

І. ВИЗИЯ, МИСИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ                                                                                    

Визия

Асоциация „Деметра” е регистрирана в Бургаски Окръжен съд през 1997 година като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ. Адреса на регистрация е гр. Бургас ул. “Шейново” 102а. Асоциацията се управлява от трима членове, с председател Ана Димитрова Буриева – сьгласно устав от 2010 г. Асоциацията е регистрирана на 18.11.1997 година, с последващи пререгистрации през 2002, 2007, 2008, 2010 и 2013 год.

Мисия

–   разработване и прилагане на стратегии и практики в областта на социалните дейности, в областта на равенство на половете, интеграция на малцинствени етноси, политики за млади хора;

–   разработване и реализиране на проекти за групи в неравностойно положение;

–   разработване и прилагане на програми за професионално образование;

–   организиране на обучения за развитие на капацитета на членовете си;

–   изграждане на партньорства, обмен на информация и участие в национални и международни мрежи за съвместна работа;

–   предлагане на програми и консултантски услуги- социални,

психологически, юридически, педагогически и др. услуги;

–   осигуряване на пространство, където жените преживели насилие могат

да получат емоционална помощ от която се нуждаят;

–   създаване на контакти с държавните институции, органите на местно

самоуправление, бизнеса и академичните звена, както и с международни организации и донорски програми, подкрепящи дейността на НПО;

 • застъпничество за граждански права;
 • мотивиране и активно включване в обществения живот на хора или

групи от хора, маргинализирани вследствие на различия от социален, културен, религиозен или здравословен характер.

Стратегически цели

Подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура и спорт на базата на установени приоритети и нужди; Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики; Работи за приобщаване към обществото на младежи, възрастни и семейства

в неравностойно положение; Идентифициране, защита и лобиране за изработване и прилагане на политики за младите хора; Повишаване качеството на професионалното образование и квалификация за различни групи професионалисти; Подпомагане процеса на интеграция на малцинствени общности в българското общество; Постигане на равенство на половете, като основна и неделима част от икономическото, социално и демократично развитие; постигане на икономическо равенство между мъжете и жените – елиминиране на различията в заплащането между половете; развиване на предприемачество за жени; развиване на политики за социална защита срещу бедността; преборване с множествената дискриминация; постигане на баланс и съвместяване на работата с личния и семеен живот – гъвкава заетост за мъжете и жените; повишаване на качеството на услугите от грижи за всички възрастови групи; постигане на баланс между мъже и жени в грижите за децата и другите зависими членове на семействата; повишаване равното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения – насърчаване участието на жените в политиката, в бизнеса, в науките и технологиите; елиминиране на насилието основано на пола – домашно насилие, трафик на жени, сексуално насилие на работното място; елиминиране на джендър стереотипите в обществото в образование, култура, трудов пазар, медии.

 

 1. II. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

 

Проект I: “Умения за успешна социална интеграция след институционална грижа”

 

Финансиран от: OAK Foundation Швейцария и Velux FND

Продължителност: 3 години/ 01.07.2010 до 30.06.2013 г/ Настоящия отчет обхваща периода от месец януари 2013г. до м. Юни 2013г.

Изпълнител: Екип на Асоциация „Деметра”

Целева група:

– Дом за социална услуга на деца в общността”А. Г. Коджакафалията” – 10 деца

– Център за настаняване от семеен тип „Ронкали” – 6 деца

– Защитено жилище за хора в риск гр. Бургас – 15 младежи

– младежи от преходно жилище към Асоциация „Деметра” – 3 девойки

– Център за настняване от семеен тип към Община Бургас – кв. Славейков – 2 деца

Професионалисти – Професионалистите участвали в проекта са, социални работници и възпитатели от институциите, педагогически съветници, психолози;

Цел на проекта: Проекта имаше за цел улесняване на психологичната интеграция на деца от институции, чрез повишаване на възможностите за професионална и социална реализация и подготовката на младежите за преход към самостоятелен живот извън институцията.

Дейности по проекта: Дейностите по проекта бяха насочени към повишаване на образователното ниво и професионалната подготовка, съобразно индивидуалните нужди на децата и обучения за развиване на отговорно поведение и „умения за живот”, с цел улесняване социалната интеграция и професионалната реализация на децата, напускащи тези институции. След успешно завършване на професионалните курсове, проведени от лицензирана към НАПОО организация, децата и младежите получиха удостоверения и сертификати, които да им помогнат в професионалната им реализация. Организирни бяха информационни срещи с представители на местната власт, МВР, дирекция”Социално подпомагане, Бюро по труда, Здравно осигурителна каса с цел повиши информираността на децата и младежите по административни и правни въпроси, необходими им при прехода към самостоятелен живот. В апартамент под наем „Преходно жилище” беше подпомогнат прехода към самостоятелен живот на три млади момичета, бивши възпитаници на ДОВДЛРГ „А.Г. Коджакафалията”.

На децата се предложи и професилнална помощ от социалните работници и възпитателите, които работят с децата и младежите, включени в проекта.

След проведените обучения за развиване на специални умения, завършени курсове по професии младежите получиха подкрепа за търсене и намиране на работа. В края на проекта се издадоха 2 наръчника – помагало ”Старт в живота” – пътеводител за младежи и Наръчник на ментора – помагало за специалисти. На заключителната конференция с участието на партньорите по проекта, организации и институции от града и медиите се обобщиха резултатите от проекта.

Екип: Ръководител – 1, технически сътрудник, счетоводител, ментори – 4, социален работник – 1, Психолог – 1.

 

 

 

 

 

Проект II: Повишаване капацитета на граничните общини с цел предоставяне на социални услуги и прилагане на европейски политики в социалната сфера” Финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустроиството по програма IPA Cross-Border Program

 

Продължителност на проекта: от 01.07.2011. до 15.04.2013

Финансиран от: Министерство на регионалното развитие и благоустроиството Програма ТГС България – Турция.

Изпълнител: Водеща организация Асоциация „Деметра” и партньори Община Созопол и Община Алполлу Турция.

Цел на проекта: Проекта имаше за цел изграждане на нови социални услуги в общността на територията на Община Созопол и Община Алполу. В двата гранични града се изградиха и оборудваха  две сгради за предоставяне на съответните социални услуги – Дневен център за деца с увреждания в гр.Черноморец и Център за възрастни хора с увреждания в Община Алпулу.

Проекта включва 13 дейности – реконструкция и оборудване на сградите, в които ще се предоставя социалната услуга, публични и информационни кампании и обучение на специалистите, които ще предоставят социалните услуги.   Изработване на обща стратегия, която съдържа оценка на социалните услуги, които се предоставят в момента в двете общини, оценка на потребностите на целевата група и законодателната рамка в двете страни. Общата стратегия съдържа и разработени бъдещи социални услуги, които да бъдат развити в двете общини, а също така и оценка на капацитета за тяхното предоставяне. Стратегията е налична и в електронна версия.

По проекта се проведоха международни срещи и обмяна на опит между двете държави.

Екип: Координатор – 1 социален експерт- 1 счетоводител – 1

 

Проект III: „Утвърждаване и разпространяване на добри практики за защита и рехабилитация на жертви на домашно насилие и специализирани програми за извършители, чрез ефективно консултиране и междуинституционален обмен”

 

Продължителност на проекта: 12 месеца – от демеври 2012 до декември 2013г.

Изпълнител: Водеща организация Асоциация „Деметра”

Финансиран от: Министерство на правосъдието

Цел на проекта: Проекта имаше за цел

-Повишаване качеството на услугите за пострадалите и услуги за извършителите, чрез предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа за жертвите и специализирана програма за насилници

-Създаване на последователен философски подход с централен принцип сигурността на жертвата, чрез междуинституционален обмен и съвместни координирани действия

-Повишаване капацитета на професионалисти и представители на институциите, чрез обмен на добри практики по приложение на ЗЗДН

В проекта бяха заложени 9 дейности:

Дейност 1: Индивидуално психосоциално консултиране на лица и семейства пострадали от насилие

Дейност 2:   Социално консултиране и посредничество със социалните системи

Дейност 3: Юридическо консултиране и правна помощ за пострадали от домашно насилие

Дейност 4:   Специализирана програма за извършители на домашно насилие

Дейност 5: Психологическо консултиране и психологична рехабилитация за пострадали от домашно насилие

Дейност 6: Предоставяне на ежеседмични супервизии за специалисти работещи със случаи на домашно насилие

Дейност 7: Ежемесечни срещи за мултидисциплинарно взаимодействие с ключови специалисти и представители на институции отговорни за прилагане на ЗЗДН

Дейност 8: Семинари за обмен на добри практики между специалисти от различни служби, работещи по случаи на домашно насилие

Дейност 9: Заключителна конференция за представяне на резултатите от обмена на добри практики и резултатите от проекта

Резултати:

За периода са проведени общо 188 психосоциални консултации, социалния работник по проекта е провел социално посредничество на 58 лица, пострадали от домашно насилие. За периода на реализиране на дейностите по проекта се проведоха 110 юридически консултации, 16 лица бяха насочени от Районен съд Бургас с наложена мярка по ЗЗДН: ”задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми”. За периода на реализиране на дейностите по проекта се проведоха 110 психологически консултации, проведоха се 51 супервизии със специалисти, работещи със случаи на домашно насилие. Проведоха се 12 междуинституционални срещи, два двудневни семинара с по 35 участника и заключителната конференция по проекта с 40 участници от Бургас и региона.

 

Прокет: IV: I.O.R. – Impact of Relationship

Продължителност: 12 месеца

Целева група:

 • Основната целева група са младите хора на възраст между 11 и 18.
 • Заинтересовани страни – поддръжници
 • Медии
 • Вътрешна комуникация

Цел на проекта:Основната цел на IOR е превенция и обучение на младежите на възраст 11-18години, за безопасно използване на социалните мрежи и интернет пространството. Затова проектът започва кампания през 27-те членки на ЕС, които третира на правилното използване на социалните мрежи сред младите хора . Училища , както и младежки институции и асоциации ще бъдат включени в подпомагането на младите хора да използват социалните мрежи правилно.

Екип за управление на проекта: Екип на Асоциация „Деметра”

 

Прокет: V: Hate Speech online

Продължителност: декември 2012 до декември 2013

Целева група: Младежи на възраст 14-18/ 20броя , обучени деца/ Специалисти които работят с млади хора и изграждат политики в областта на младежките дейности /30 броя/  медии и местни власти

Дейности: Провеждане на работни срещи и обучение по проблемите на речта на омразата в интернет. По проекта беше проведена тридневна. работна среща-обучение. Първият ден от срещата беше насочена към младите младежите и доброволците. Обучен фасилитатор представи проблема на младите хора и чрез интерактивни дейности беше проучена тяхната нагласа и знание по проблема. В края на работният ден, младежите изготвиха кратко представяне и препоръки към специалистите и социалните работници. През вторият ден на работната среща , специалистите и младите хора , работиха заедно по проблема и по изготвянето на препоръки и методики за превенция на проблема на местно и национално ниво. През третият ден на срещата, проблема беше представен на местните власти и медиите.

Екип за управление на проекта:Ана Буриева и Теодора Танева

Обучители : Дияна Видева и Антон Портенов

 

Проект:VI “Организиране и провеждане на състезание по Боче за деца със специални образователни потребности ”  

Финансиран от: Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалната политика

Продължителност: 3 месеца

Изпълнител: Асоциация Деметра

Целева група:

 • 24 ученици със специални образователни потребности   на интегрирано обучение – възраст от 10 до 16 години;
 • 7 ресурсни учители – треньори, имащи квалификация учител по физическо или специалност физическо възпитание, или НУП.
 • 24 родители на деца със СОП от целевата група. Целевата група ще бъде обособена от общините Айтос, Карнобат, Бургас, Средец, Несебър, Созопол.

Основна цел:

Чрез този проект залагаме на овладяване на играта Боче от ученици със специални образователни потребности, организиране и провеждане на спортно състезание за тях по Боче. Играта изисква от децата спортментско поведение и ще допринесе за придобиване на увереност в собствените им сили, ще създаде универсална среда за комуникация и ще премахне   всички бариери между участниците. За играта се изисква концентрация, но същевременно не е натоварваща. Тя иницира езика като средство за общуване, помага при преодоляване на предизвикателствата, при социалните взаимоотношения, прави комуникацията по-разбираема и общуването по-пълно, подобрява координацията и тонуса на учениците.

Реализирането на проекта ще създаде   условия за нови приятелства и подобряване на психо- физическото и емоционално състояние на децата със специални образователни потребности.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Организация за изпълнение на проекта

Дейност 2. Изграждане и подготовка на терен за играта Боче.

Дейност 3. Обучения на родители и деца за играта Боче

Дейност 4. Провеждане на спортно състезание по Боче

Екип: ръководител, техничеки сътрутник, счетоводител

 

ПроектVII:“Насърчаване на доброволческите дейности и инициативи по проблемите на човешките права, дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата сред младите хора на възраст 13-18 години ”

 

Финансиран от:  Програма за подрепа на НПО в България по финансовият механизъм за Европейско икономическо пространство

Продължителност:13 месеца

Изпълнител: Екип на Асоциация „Деметра”

Целева група:

 • Младежи на възраст 13-18 години на територията на средните общообразователни училища в регион Бургас
 • Професионалисти, работещи в сферата на социалните дейности, правата на човека, образованието
 • Широка общественост;
 • Бенефициенти;
 • Медиатори/разпространители на информация

Цел на проекта:Основната цел на проекта е да развие в младите хора общоевропейски ценности и познания за специфични въпроси, свързани с правата на човека, чрез включването им в неформални групи и доброволчески дейности на територията на област Бургас. Младежите ще имат възможност на територията на училищата, в които учат, и по един интерактивен начин (обособяване на младежки неформални групи в клубове „Човешки права“ и работа по метода „връстници обучават връстници“) да се запознаят с въпроси и теми, които не са толкова популярни в България, тъй като достъпът до този вид информация е силно ограничен особено в училищна възраст, която е и най-важната за сформиране на ценностна система и социални умения.

Дейности по проекта:

Дейност № 1: Публичност и повдигане на общественото внимание по проблемите, засегнати в проекта

Дейност № 2 Сключване на споразумения за сътрудничество с училищата. Създаване на неформални групи на територията им- „Младежки клубове“

Дейност № 3 Изготвяне и тестване на методика и методология за обучение по човешки права. Отпечатване на наръчник

Дейност № 4 Провеждане на обучителни и информационни кампании. Доброволчески дейности

Дейност № 5 Работна среща за изграждане на междуинституционално и междусекторно сътрудничество

Екип: Екипа на Асоциация Деметра

Проект VI: „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”

Финансиран от:  финансиран от фондация „Америка за България”

Продължителност: от месец април до месец юни 2013г.

Изпълнител:Център на НПО в Разград-партньор, в партньорство с Асоциация „Деметра”

Професионалисти: експерти, координатор, граждански наблюдатели

Цел на проекта:Проектът има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво.Проектът „Правосъдие близо до хората: втора фаза” е продължение на осъществения през 2010-2011г. проект „Правосъдие близо до хората”, реализиран в Северна България

Дейности по проекта:

 • Подготовка и актуализиране на картите за гражданско наблюдение;
 • Тренинги за гражданско наблюдение със 100 участника;
 • Гражданско наблюдение;
 • Месечни отчети от гражданско наблюдение;
 • Аналитични доклади от гражданско наблюдение;
 • Отпечатване на 4 междинни аналитични доклада в бюлетин „Граждански наблюдател”;
 • Междинен доклад за напредъка на съда;
 • Месечни отчети от гражданско наблюдение;
 • Аналитични доклади от гражданско наблюдение;
 • Отпечатване на 4 междинни аналитични доклада в бюлетин „Граждански наблюдател”;

 

Проект: VII:

Държавно делегирана дейност за Кризисeн център за деца и лица, жертви на насилие и трафик.

На основание Заповед №РД 01-621/27.05.2010г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита социалната услуга «Кризисен Център»гр.Бургас.

На основание Заповед 1487/21.06.11г. на кмета на Община Бургас, г-н Димитър Николов, е предоставен под наем на Асоциация «Деметра», общински имот за разкриване на «Кризисен Център».

На основание Договор Рег №63-00-166/21.10.10 за управление на социални услуги в общността между Община Бургас и Асоциация «Деметра» , Кризисен Център за деца и лица, жертва на насилие и трафик, стартира дейността си.

На основание Договор Рег. №460076/1/22.10.2013г за управление на социални услуги в общността между Община Бургас и Асоциация «Деметра» , Кризисен Център за деца и лица, жертва на насилие и трафик, продължава дейността си.

Финансиран от: Община Бургас

Продължителност: от месец октомври 2010 до октомври 2013г.

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Целева група: деца и лица жертва на насилие

Цел: Предоставяне на подслон, защита и социални услуги на деца и лица жертва на насилие.

Дейности:

– Кризисно настаняване

– Психологическо консултиране

– Фамилно консултиране

– Юридическо консултиране

– Социална работа

– Организация на свободното време

– Превантивно обучителна програма „Насилие и трафик на хора”

Описание на центъра: „Кризисното настаняване е предназначено за деца и лица, жертви на насилие, които са в криза в следствие на травматично събитие, застрашени са от рецидив на насилието или са лишени от подкрепа на социалното си обкръжение. Целта на тази мярка е осигуряването на 24 часова защитена среда, с оглед предотвратяването на рецидив на насилието. За клиентите се осигурява временен подслон /от три до шест месеца/, спешна психосоциална помощ и юридическо консултиране. Настаняването се извършва с административен акт от „Дирекция „Социално подпомагане”, съгласно разпоредбите на ППЗСП и ППЗЗД. За периода на престоя се задоволяват ежедневните потребности на клиентите.

Настоящият отчет включва дейностите и резултатите от предоставените услуги за деца и лица жертви на насилие и трафик за периода месец 01.01.2013г до 31.10.2013 година.

Кризисния център е с общ капацитет – 8 места. За отчетния период в Кризисния център са били настанени общо 24 лица,от тях 16-непълнолетни и 8-пълнолетни лица, всички те със заповеди и направления на Дирекция „ Социално подпомагане „

 

Държавно делегирана дейсност за Център за превенция на насилието и престъпността

 

На основание Заповед № РД 01-224/16.02.2012г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Договор с рег.№ 46-00-32/1 за управление на социални услуги в общността между Община Бургас и Асоциация «Деметра» от 16.05.2012г. «Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие» гр. Бургас стартира дейността си.

Финансиран от: Община Бургас

Продължителност: от месец май 2012 до месец май 2015

Изпълнител: Асоциация „Деметра”

Целева група: Най-общо целевите групи на тази услуга са лица, преживели насилие, както и техните семейства/близки. Услугата е насочена по специално към: лица, жертви на домашно насилие; лица, жертви на трафик, извършители на домашно насилие

Основни дейности:

 • социално консултиране- кризисна интервенция и социална рехабилитация, с цел обсъждане на варианти за справяне със ситуацията и вземане на правилните решения.
 • психологическо консултиране- с цел преодоляване на травматизиращото събитие; формиране на умения за вземане на адекватни решения; повишаване на самооценката и справяне със стреса;
 • юридически консултации- предоставяне информация за възможностите за закрила по Закона за защита от домашно насилие и съдействие при изготвяне на документация за изискване на мерки за защита и стартиране на гражданско дело по ЗЗДН.
 • фамилно консултиране- семейна терапия след проведена индивидуална терапевтична работа с жертвата на насилие, и след приключила корекционна програма с насилника за справяне с гнева и преодоляване на негативните емоции.
 • специализирана програма за работа с извършители на насилие- дългосрочна групова терапия на извършители на насилие, с цел изграждане на алтернативни модели на ненасилнически взаимоотношения и промяна на нагласите за осъзнаване на собственото агресивно поведение по отношение на близките хора.

Екип работещ в центъра: Директор, Социален работник, Психолог, Юрист, Педагог-обучител.

Екипът притежава необходимият професионален опит и стаж да работи по проблемите на целевата група. Услугата се предоставя на адрес: гр. Бургас бул.»М. Луиза» №9 , тел. 056/ 825205

 

Капацитет на центъра: Капацитът на „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие”- 15 лица месечно, ползващи услугите със заповед от Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Бургас.

За периода 01.01.2013г. до 31.10.2013г. „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие” беше посетен общо от 234 нови клиенти /202- жени и 32-мъже/, търсещи помощ и съдействие от екипа от специалисти, работещи в него. С тях са проведени общо 350 консултации, от които социални- 135, с психолог- 102 и с юрист- 113. Обработени са 55 молби по ЗЗДН /Закон за защита срещу домашно насилие/, които са подадени в Районен съд – Бургас, всичките с искане за незабавна защита и съобразно случая налагане на следните ограничителни мерки:

 1. Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 2. Отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
 3. Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
 4. Временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
 5. Задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програма за извършители на насилие в „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие” гр. Бургас.
 6. Насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

 

Със заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане„гр. Бургас за дългосрочно ползване на услугата са насочени 25 лица:

 

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ:

гр. Бургас, ул.”Шейново” 102 А ,

Тел: 056/ 81 56 18 , Факс: 056/ 83 66 67, Моб.: 0896821591

Електронна поща: demetra@unaacs.bg

Лице за контакти: Ана Буриева

 

 

25 години Асоциация Деметра

Новини и събития