Български English

ОБЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ОБЯВА за свободно работно място  в  Кризисен център за деца и лица, жертва на  насилие гр. Бургас

Асоциация “Деметра” гр. Бургас, като доставчик на социални услуги, ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Социален работник“ на 12-часов работен ден / на смени/ В Кризисен Център за деца и лица, жертва на насилие – гр. Бургас.

 Минимални изисквния, за кандидатстване на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър , магистър
 • Специалност –  „Социални дейности“, „Социална педагогика“ , „Педагогика“, „Психология“.
 • Професионален опит минимум 3 години

Допълнителни изисквания:

 • Компютълна грамотност:MS Windows, Word,Exces, Internet
 • Умения за работа с хора преживели насилие, хора в кризистна ситуация
 • Умения зя работа в екип

Кратко описание на длъжността:

Подобряване качеството на живот на потребителите на социалната услуга – деца и пълнолетни лица, пострадали от насилие. Осигуряване  на безопасна и сигурна среда на настанените потребители. Осигуряване на подкрепа и стимулиране на тяхното развитие и подобряване на психичното им състояние.Осигуряване на психо-социална подкрепа към преодоляване на травми от преживяното насилие. Попълване на документация и водене на досие на всеки потребител.

Начин на провеждане на подбора:

 • Оценка но допустимост на кандидатите по документи;
 • Събеседване.

Необходими документи, които следва да бъдат представени:

 • Професионална автобиография / CV
 • Заявление свободен текст, адресирано до Председателя на Асоциация Деметра
 • Мотивационно писмо
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация.
 • Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Място и срок на подаване на документите: 

Документи се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч.  в централният офис на Асоциация „Деметра“, с адрес гр.Бургас ул.”Шейново”№102а, до 29.04.2021г. За информация и справки:  тел.:056/ 81- 56- 18

С приоритет ще бъдат кандидати,  живеещи на територията на Община Бургас  и с опит в сферата на социалните услуги.