Български English

ЦПНП – Дейности

 1. Разработване и реализиране на проекти;
 2. Разработване и реализиране на програми за организиране на дискусии и информационни беседи в училищата с цел предоставяне на знания и информация на негативните последици от агресия и насилие сред младите хора.;
 3. Провеждане на специализирани обучения на представители на полицията, магистрати, на местната власт, социални служби, учители, НПО и др.;
 4. Провеждане на изследвания и проучвания сред различни възрастови групи;
 5. Провеждане на информационни кампании с активното участие на медиите, изготвяне на рекламни материали, провеждане на хепанинги;
 6. Разработване  и предоставяне на специализирани социални услуги за жертви на домашно насилие:
 • Информация;
 • Консултации със специалисти/ юрист, психолог, социален работник, полицейски служител/;
 • Насочване към кризисен център или други институции / ДСП, МБАЛ и др./;
 • Подготовка и придвижване на документи по ЗЗДН.
 1. Разработване и прилагане на социални програми за работа с извършители на насилие:
 • Информация;
 • Консултации със специалисти;
 • Включване в програма за извършители.
 1. Ангажиране на институциите с проблемите на хората, претърпели насилие с цел включването им в реформата на здравеопазването и социалните грижи;
 2. Извършване на постоянен международен  и междуинституционален обмен и сътрудничество;
25 години Асоциация Деметра

Новини и събития