Български English

Проект: Пилотиране на интегриран подход в защитата на жертвите на домашно насилие, чрез включване на специализирана програма за работа с извършители по чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН“

Проекта има цел да повиши ефективността на мерките за защита на жертви на домашно насилие, чрез разработване, прилагане и апробиране на специализирана програма за извършители на домашно насилие – чл.5.ал.1,т.5 от ЗЗДН.

В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат проучени съществуващи програми за извършители на домашно насилие и опита на организации в рамките на Алианс за защита от насилие основано на  пола. Разработване и актуализиране на специализирана програма за работа с извършители и рамка на оценка за измерване ефективността на програмата по чл.5,ал.1,т.5 от ЗЗДН. Ще бъдат обучени 10 специалисти за прилагане на актуализираната  програма за работа с извършители, както и информационни срещи с институциите за представяне на програмата.