Български English

БЕЛЕЖНИК 2017

За шеста поредна година Национална мрежа за децата представи годишния си доклад „БЕЛЕЖНИК 2017: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“. Бележника се представи на 19.05.2017година от 10часа в Културен център“Морско казино“ гр.Бургас и в още 8 града в България. Участие в представянето     взеха организациите членовете на НМД за Югоизточен регион, а именно гр.Бургас, гр.Ямбол, гр.Сливен.

Национална мрежа за децата е обединение на 144 граждански организации и съмишленици, работещи за и с деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които обединяват.

През 2016 г. Национална мрежа за децата за шести пореден път изготви доклада „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“. В изготвянето на Бележника участваха над 25 експерти в ролята на автори и 6 външни специалисти, които направиха преглед на ангажиментите и поставиха оценки на институциите. Както всяка година, при разработването на текстовете бе потърсена и гледната точка на институциите Докладът обхваща пет области от държавните политики за правата на децата и анализира изпълнението на 25 държавни ангажимента към децата. Докладът съдържа анализи, основани на факти данни, както и препоръки за подобряване.

Семейна среда – Среден (3.01) Относно семейната среда има напредък, макар и минимален, а в оценката той се изразява в една-единствена стотна. Увеличава се броят на децата, лишени от родителска грижа, настанени при роднини и близки, но все още липсва цялостен подход за подкрепа на тези деца и семействата, при които са настанени. Остава проблемът с осиновяването, а разсиновяването е все още допустимо.

Здравеопазване – Среден (3.64) Най-високо оценената подобласт е „Детска смъртност“ – Добър (4,36), следвана от „Болнична и доболнична помощ“ – Среден (3.71). Постигнат е напредък при превенцията при ранната детска смъртност, но ранните раждания и услугите за неосигурените майки остават сериозен проблем.

Образование – Среден (3,44) Основен проблем тук е образованието на малцинствените групи и бедните. Той остава нерешен въпреки реформите в сектора. В малките градове и селата проблем е и достъпът до училище, а процентът на отпадане все още е висок. Неясно остава какво точно се има предвид под „приобщаващо образование“ у нас. Експертите препоръчват да се приеме интегрирана междусекторна стратегия за ранното детско развитие и изпълнението ѝ да стане национален приоритет.

Правосъдие – Среден (3.05) Спадът в оценката тук е с 40 стотни, а причината – няма реформа на системата за детско правосъдие въпреки проекта на министерството от 2016-а. Според специалистите трябва да бъде създадена подходяща обстановка на децата по време на съдебен процес, спокойна среда на работа с тях и сигурност при даването на показания. Сериозен проблем е, че планът за превенция на агресията е само на хартия, а комуникацията между различните институции е нулева.

Конвенция на ООН – Среден (2.86) Най-ниско оценената подобласт е Недискриминация – със Слаб (2.13). Този сектор продължава да получава възможно най-ниската оценка.

В настоящото издание на „Бележника“ са включени и оценките на родители, деца и професионалисти. Те са направени на база консултации и проведени фокус групи с близо 900 деца, млади хора, родители и професионалисти и показват как те усещат в реалния си живот държавните политики и ангажименти към самите тях и какво ги вълнува и притеснява най-много.

 

20 години Асоциация Деметра

Новини и събития